Zberaee prachu

Zberaè prachu vyrobený v súlade s odporúèaním zberaèa prachu atex je vytvorený v celej filtrácii, vrece s re»azovým dopravníkom, urèený pre be¾né a dôle¾ité zariadenia na odstraòovanie prachu s ponukou roz¹írenia v perspektíve.

«a¾¹ie frakcie suroviny sú èasto rozdelené do expanznej komory zberaèa prachu. Odvzdu¹nený materiál je vedený re»azovým dopravníkom smerom k rotaènému ventilu, èo spôsobuje, ¾e výrobok sa vyluèuje bez tlaku mimo filtra.

Pri ka¾dodennej práci je pra¹ný vzduch napájaný hlavným potrubím. Potom sa prachový vzduch priradí do zberaèa prachu. Pri prechode k filtru sa nachádzajú spätné ventily, ktoré sú in¹talované v be¾nej pracovnej dobe zberaèa prachu. Uzavretie klapky nastane v priebehu vypnutia ventilátora odsávania.

https://psori-f.eu/sk/

Keï je vzduch vo vstupnej komore zberaèa prachu, priµne k roztiahnutiu, èo znamená, ¾e veµké frakcie spadajú na dno lievika. Materiál zhroma¾dený v spodnej èasti zariadenia na zhroma¾ïovanie prachu je smerovaný cez re»azový dopravník k predmetu na vyzdvihnutie materiálu. Pod bodom zberu materiálu je otoèný ventil, ktorý spôsobuje, ¾e výrobok je odtlakovaný mimo zberaè prachu. Zlomky, ktoré nedopadli okam¾ite do spodnej èasti filtra, sa posielajú na filtraèné objímky. Po prechode filtraènými vreckami prúdi èerstvý vzduch do odtokového kanála zo zberaèa prachu.

Na vrchole v¹etkých modulov je regeneraèný ventilátor s výkonom 1,1 kW alebo voliteµne 2,2 kW, ktorý vyèistí vrecká tým, ¾e vytvorí prúd vzduchu so spätným smerom toku v závislosti od in¹talovanej sekvencie. Regeneraèný motor ventilátora má brzdu, ktorá zabraòuje pohybu ventilátora po zastavení, èo maximalizuje úèinnos» èistiaceho procesu a minimalizuje hladinu hluku. Najmä regeneraèný ventilátor je umiestnený na 50 Hz prevádzku, ktorá je nenahraditeµná pre 1,1 kW motor. Mô¾ete v¹ak maximalizova» úèinnos» ventilátorov èistenia a¾ do 60 Hz, èo je zabezpeèené voliteµnými motormi s výkonom 2,2 kW. Filtraèné vrecká v zbernom systéme prachu sa èistia v sezóne svojej polohy (on-line, keï a po jeho off-line.