Zaznam o predaji a kpi

S nástupom roku 2013 bola zavedená povinnos» evidova» predaj prostredníctvom registraèných pokladníc. Ustanovenia zákona sa týkajú podnikateµov, ktorí poskytujú slu¾by a predávajú tovar bez poµnohospodárov. Väè¹ina podnikateµských subjektov (ako napríklad kaderníci, lekári alebo mechanici má povinnos» in¹talova» a pou¾íva» finanèné registre v zmysle záznamov o predaji.

Na svadbe tento podnik okam¾ite nezaène ka¾dého podnikateµa a ako dôkaz neprekraèuje limit stanovený zákonodarcom na prácu súkromných osôb, ktorá bola v novej právnej úprave posilnená vo vý¹ke 20 000 poµských zlotých. V tomto prípade je tie¾ irelevantné, èi podnikateµ práve zaèína podnika», alebo èi táto energia trvá 10 rokov. Po prekroèení zákonnej sumy je podnikateµ pod hrozbou sankcií a sankcií zodpovedný za zaznamenávanie predaja pri zachovaní registraèných pokladníc alebo registraèných pokladníc.

Mnohí podnikatelia a chcú by» podnikatelia sa obávajú nákupu pokladnice. Tento prvok je ú¾asný a podµa v¹eobecného názoru preberá na mieste dohµad nad ¹tátnymi orgánmi v celom podniku, od ktorého závisí okrem iného aj príjem ¹tátu. Situácia sa má zvráti», preto¾e fi¹kálna pokladnica mô¾e prispie» k zlep¹eniu skupiny a zní¾i» poèet prác. Pred zakúpením na¹ej prvej pokladne stojí za to pozrie» sa na nové typy ich dodatoèných hodnôt (napr. Zadaním hesla vyhµadávaèa "ceny pokladnice", preto¾e v závislosti od prebiehajúcich kampaní bude ka¾dý podnikateµ hµada» nové funkcie.

Pred nákupom registraènej pokladne, vedením evidencie v registraènej pokladni, v hlavnom roku obchodnej èinnosti pozorne zaznamenávame predaj ¹»astia a slu¾ieb súkromným subjektom, ktorá sa riadi predpísanými registraènými schémami, ktoré stanovujú tieto limity. , Mali by sme tie¾ pamäta» na to, ¾e na vytvorenie faktúr pre súkromné osoby sa pou¾ívajú úplne nové typy a druhé úplne v prípadoch, keï predaj nie je fakturovaný. Najdôle¾itej¹ou my¹lienkou je, ¾e prichádzajúce prevody jasne oznaèujú, èo zahàòajú, a to tak, ¾e prilo¾ia faktúru alebo èíslo objednávky a dôkladný opis poskytovanej slu¾by alebo materiálu.