Vzduchovy filter vonia plyn

Atexové odsávanie prachu alebo zberaèe prachu vyrobené podµa smernice atex pova¾ujú za príli¹ dôle¾ité na filtrovanie horúcich plynov pochádzajúcich zo spaµovania odpadu. Tento proces & nbsp; ¹etrí energiu kvôli získanému teplu.

Valgus 2 in 1Valgus 2 in 1 Efektívny spôsob ako zbaviť halukov

Teplé, studené a ¹kodlivé alkoholy sú ¹kodlivé pre zdravie a ¾ivotné prostredie. Na¹a spoloènos» ponúka celý rad výrobkov a rie¹ení na prenos mnohých nebezpeèných alebo teplých plynov. Horúce technologické plyny sa zvyèajne vytvárajú v spaµovacích procesoch a navy¹e pri spracovaní roztavených kovov, veµmi èasto ¾elezných, ne¾elezných kovov a hliníka. Filtrácia horúceho plynu vy¾aduje skor¹ie chladenie pomocou chladièov alebo výmenníkov tepla. Teplo je samozrejme odvedené smerom k úsporám energie. Spoloènos» navrhuje rie¹enia na prenos horúcich plynov, okrem iného pre konkrétne podniky a procesy: zlievarne, taviace pece, teplárne na biomasu a spaµovanie odpadov.

Olejová hmla je »a¾ká pre zdravie obsluhy strojov, spôsobuje deformácie v umení a usadzuje sa na celom pracovnom priestore, vïaka èomu je podklad a o¹etrené plochy klzké.

Takmer v¹etky obrábacie operácie závisia od generovania daného mno¾stva olejovej hmly. Olejová hmla je aerosól, ktorý sa vyskytuje vïaka úspe¹nosti pou¾itia obrazu v chladiacej kvapaline alebo mazive pri obrábaní kovov a stále jednotlivých plastov. Problémom je aj odparovanie z nádr¾e s kovovými vláknami.

Zbavenie výfuku vozidla vám umo¾òuje odstráni» zdravotné riziká pre svojich zamestnancov a udr¾a» va¹u organizáciu a zariadenie v µahkom stave.

Vrátane spaµovacích motorov v uzavretých priestoroch sa zvyèajne zameriava na potrebu vyèerpa» výfukové plyny pre automobilový priemysel. Je veµmi »a¾ké si predstavi», ako rýchlo sa pri spú¹»aní studeného motora dostanú výfukové plyny z uzavretého motora na toxickú úroveò. Existuje len niekoµko sekúnd myslenia.