Vstupne vstupne zariadenie s dotykovou obrazovkou

GASTRO POS je program, ktorý umo¾òuje silný a intuitívny predaj, pripravený v niekoµkých krokoch pomocou dotykovej obrazovky. Aký atraktívny plán na gastronomickom trhu ocenia vedúci ¹éfkuchár re¹taurácií. Jeho intuitívne spracovanie zaobchádza s èa¹níkom v umení a tie¾ uµahèuje vzdelávanie nových µudí.

Vïaka veµmi jednoduché a intuitívne ovládanie nepotrebuje nákladné a èasovo nároèné ¹kolenia a veµmi nízku formulár pre pou¾itie s dotykovou obrazovkou, spojenú s dlhou radom funkcií, veµmi veµa pod kontrolou nielen prísny, na jednom mieste, ale aj v stavebníctve gastronómia.

Individuálny výber funkciíVïaka mno¾stvu prác a modulov GASTRO POS je to mimoriadne flexibilný systém, ktorý na trhu ochoríme. V súvislosti s profilom priestorov, èi u¾ je bar, krèma alebo dokonca re¹taurácia, mô¾ete prispôsobi» a prispôsobi» mo¾nosti, ktoré budú pre va¹e potreby najvhodnej¹ie.

bezpeènos»Prihlásením na¹ich µudí do programu zadaním jedineèného kódu, odtlaèku prstov alebo pomocou magnetických kariet umo¾òuje plné sledovanie pracovného èasu a plodov, ktoré vytvára. Vo vz»ahu k miestu mô¾ete nastavi» zobrazenie mo¾ností tak, aby boli prispôsobené právam osoby, napríklad èí¹nik vidí len predaj, mana¾ér vidí predaj a fakturáciu, majiteµ je úvodom k v¹etkým mo¾nostiam. GASTRO POS vám umo¾òuje zní¾i» stratu priestorov a zvý¹i» zisky. Poskultúrny program taktie¾ uµahèuje fakturaèné slu¾by v gastronómii.

Výhody programu:

dotykovú podporu s niekoµkými kliknutiami;prispôsobenie obrazovky individuálnym potrebám;kontrola faktúr a objednávok;transparentne navrhnutá vykostená obrazovka;obrazová prezentácia miestnosti;usadlos» èa¹níka v¾dy;¹etrenie pracovného èasu;bez »a¾kostí s úpravou jedál;dohoda s kuchyòou;kontrola objednávok a úètov;flexibilná tvorba cien;kontrola stanovených zliav;spolupráca s hotelovými systémami a nástrojmi pre ¹peciálne operácie.