Vodne diely

Po¾iadavky v oblasti ochrany ¾ivotného prostredia a pracovnej bezpeènosti prinútia výrobcov a zákazníkov príslu¹enstva poskytnú» maximálne obmedzenie zariadení a tlakových zariadení a zabezpeèi» ich proti náhlemu nárastu tlaku. Preto je èoraz viac módne dáva» bezpeènostné zariadenia v zariadeniach.

Bezpeènostné platne (alebo tzv. Prasknuté kotúèe chránia prístroj a riad proti nadmernému nárastu alebo poklesu tlaku.Výrobca, ktorý si vyberá prostriedky na stavbu dla¾díc, má ïal¹ie prvky, ktoré sú v jeho starostlivosti:- ich chemická sila - najpopulárnej¹ím materiálom, z ktorého sa dla¾dice vyrábajú, je nehrdzavejúca oceµ,- ich tepelná sila,- a trvanlivos» dosky - tu sa zohµadòuje pevnos» dosky na tlak poèas procesu a jeho oprava v sezóne, teplote a chemických prvkoch.Tieto dáta, na oplátku poskytova» bezpeènos» orientaèné u¾ívateµ do¹tièiek, aký typ dla¾díc, èo mô¾e trva» javisko a ich pou¾itia. Existuje posledný mimoriadne dôle¾itý, preto¾e predèasná náhrada dla¾díc mô¾e dokonèi» pracovný proces a da» zbytoèné straty.Implementovaná existuje nad iným druhom dla¾díc, ktoré sa nazývajú obojsmerné bezpeènostné dosky. Existujúce dosky sú urèené na ochranu nádr¾e pred negatívnym tlakom a pretlakom. Vïaka svojej komplexnej kon¹trukcii dla¾dice zabezpeèujú stabilitu práce na miske a poskytujú záruku na pou¾ívanie vïaka vstavanému snímaèu, ktorý stále monitoruje èinnos» bezpeènostnej dosky v oboch smeroch.Výrobcovia navrhujú túto kombináciu, ¾e bezpeènostná doska je usporiadaná pred bezpeènostným ventilom. Tento typ rie¹enia je veµkou výhodou, preto¾e:- zabezpeèuje celkovú tesnos»,- chráni protikorózny ventil novými chemickými látkami,- vám dáva mo¾nos» vytvori» poistný ventil z populárnej¹ích materiálov.- nie je nutné ihneï zastavi» zariadenie po aktivácii bezpeènostného disku,- v prípade potreby je mo¾né regulova» tlak poistného ventilu bez jeho demontá¾e.Navy¹e, lacná bezpeènos» mô¾e by» praktická v¹ade tam, kde sa odporúèa udr¾iava» sterilné prevádzkové podmienky, preto¾e spåòajú v¹etky bezpeènostné ¹tandardy.