Vlasy vodopad

Moja neter má rád hra» s vlasmi, mô¾ete ju zdvihnú» niekoµko dní a vyèesa» si vlasy. To je v skutoènosti zaoberajú ten rovnaký, ¾e v záujme, aby vyzeral ako celý èlovek mô¾e krásne polo¾il pigtail niekoµkokrát, po celú dobu, ¾e uvedenie na vlasy príslu¹enstvo vlasy, alebo nie je zapojený do kolíky. Najviac má rád ¹kolskú prácu a dostal sa k nim. Jej nedávna tvorba kráµovnej Scurvy bola tie¾ originálna a vy¾adovala dokonalý úèes a obleèenie. Pri kontakte ma matka zamotala s niekoµkými copánkami s lukom. Neskôr toto oèarujúce dievèatko povedalo nie, nie, a nie znova. Bude lep¹ie èaka» v kuèeravých vlasoch .... tak to zaèalo. ©tyridsa»pä» minút riadenia a ich spájanie. Vyzerala krásne ako dôle¾itá kráµovná. A keï sa rovnakí hostia s princeznami rýchlo zmenili myseµ. Nehovoriac o tom, ¾e na zaèiatku zostavenia uplynulo viac ako dve hodiny. Prekvapivo .... úplne zmenil koncepciu a vo svojom prejave odi¹iel pár ako "noooo, nemám rád, nespomínam si, ¾e niè kráµovnej nanajvý¹ jeho otrok." Po¾iadala o nový úèes, èalúnené vlasy v kon¹trukcii plnej koky. Vzhµadom k tomu, ako som u¾ povedal skôr, sme teraz v prechode upínaním vlasoch vydr¾í nám dobre na rovnaký èas plynul rýchlo. Jej matka bola na jednej strane vytvorená zo zvy¹ku za pár minút.

Tu mô¾eme nájs» vlasy