Vakuove balenie

Vákuové balenie nakoniec vytvára potravu proti vonkaj¹ím faktorom, ako je vzduch, baktérie alebo plesne, ktoré obsahujú znehodnotenie. Pre tento úèel sa pou¾ívajú zariadenia na vákuové balenie. & nbsp; Zariadenia tohto variantu pou¾ívajú zariadenia na spracovanie potravín, ako aj domácnosti.

Auresoil Sensi & Secure

Existuje niekoµko typov vákuových baliacich strojov na námestí, ktoré pou¾ívajú rôzne úèely. Veµké spracovateµské závody alebo sklady potravín pou¾ívajú komorové stroje, ktoré sú urèené na balenie veµkých èastí potravín. Pre tento typ zariadenia sa pou¾íva odli¹ná hrúbka typu PA / PE. Obalovací proces v komorovom zariadení sa poèíta s predpokladom baleného výrobku do strojovne, kde sa uskutoèòuje vákuum, a potom sa fólia utesní a hermetická komora sa odrazí automaticky. Stroj na balenie do komôr je nákupná linka, cena mô¾e dosiahnu» a¾ niekoµko tisíc kusov a kvôli jednoduchým nákladom na balenie, sú k dispozícii aj pri pou¾ívaní, ktoré sú tie¾ veµmi u¾itoèné.Na pou¾ívanie domácností, malých gastronómií alebo malých predajní sú baliace stroje navrhnuté bez komory. Tieto vrecká sú urèené na tzv. Ta¹ky. vrúbkovaná. Sú to drah¹ie ako PA / PE vrecká, ale poskytujú malé balenia potravín na balenie a nákup obalového nástroja bez vrecka je neporovnateµne ni¾¹í ne¾ komora na vrecia. Hra s ryhovanými vreckami stojí úplne v rukáve, tak¾e mô¾ete nahra» výrobky s neobvyklými tvarmi v nich. Obalový proces je obzvlá¹» prirodzený, zahàòa zváranie jednej strany fólie, vkladanie výrobku a následné zváranie druhej strany pri nasávaní vzduchu.Potravinárske rastliny pou¾ívajú aj zásobníky na taniere, ktoré sú urèené na vákuové balenie materiálov na podnosy. Je dokonalým rie¹ením na balenie mletého mäsa, krájaného mäsa a hotových jedál. Tak balený tovar, vyzerá esteticky, èo je nepochybne vysoký zisk na predaj.Vïaka vákuovým baliacim strojom mô¾ete skladova» jedlo niekoµkokrát dlh¹ie, ako to dovoµujú najnov¹ie tradièné metódy.