Vakuove balenie vytvrdeneho masa bia ystok

Potravinárske výrobky sú èoraz èastej¹ie kladené na ¹peciálne podmienky na predå¾enie èasu ich odchodu a zároveò na zní¾enie rizika po¹kodenia pri kontakte so vzduchom alebo s inými výrobkami. V súèasnosti nie je vákuové balenie potravín v skladoch, ale v kuchynských produktoch alebo v samostatných apartmánoch. Vákuové balenie sa zakúpi na skladovanie potravín v ka¾dodenných podmienkach, a to aj poèas mnohých mesiacov.

Èo je balenie vakuových potravín? ©peciálne typy plastových vreciek alebo plastových nádob, v ktorých sú zmontované potravinárske výrobky, sú urèené do posledného smeru. Potom, keï sú z nádoby alebo vrecka urèité zariadenia, od»ahuje sa vzduch a plastová nádoba alebo vrecko je vysoko uzavreté (plastový vak je tie¾ zváraný. V domácnosti sa vysáva vákuum pomocou ¹peciálneho ruèného èerpadla.

Èo poskytuje vakuové balenie potravín? Urèite zvy¹uje èas skladovania nových potravinových výrobkov. Vo vákuových mraznièkách sa vákuovo uzavreté mäso mô¾e sklada» po dobu 26 mesiacov a doba skladovania mäsa v chladnièke alebo v systéme voµne lo¾eného produktu, ktorá sa umiestni pri izbovej teplote, tie¾ výrazne prevý¹i. Vakuové kontajnery chránia potraviny pred úèinkami ovzdu¹ia, ale aj hubami a mikroorganizmami, ktoré èasto spôsobujú kazenie potravy. Vákuovo uzavreté výrobky si zachovávajú svoju chu» a vôòu pri zachovaní ich ¹truktúry.

V súkromných miestnostiach sa pou¾ívajú aj ¹peciálne vákuové nádoby na ukladanie konzerv a ¹peciálne zátky pre vákuové tesniace fµa¹e. S zátok po otvorení víno, ktoré ne¾ije ulo¾ené po dobu 2 dní, ale po dobu 20 - 25 dní. Cork chráni víno pred oxidáciou a samotné víno si zachováva v¹etku chu» a vôòu.

Okrem potravín vo vákuových kontajneroch mô¾e by» vïaka pou¾itiu vákua na balenie viac ako skladované obleèenie, ktoré zaberá malý priestor.