Uzemnenie a nulu

Úlohou elektrostatického uzemnenia je zní¾i» riziko výbuchu horµavých látok, èo je prínos elektrostatickej iskry. Je ¹iroko pou¾ívaný ako preprava a spracovanie horµavých plynov, prá¹kov a kvapalín.

Elektrostatické uzemnenie mô¾e ma» inú formu. Najjednoduch¹ie a mierne zlo¾itej¹ie modely pochádzajú z uzemòovacej svorky a kábla. Zdokonalené a technologicky vyspelé zariadenia sú vybavené kontrolou stavu uzemnenia, vïaka èomu je prípustné dávkovanie alebo preprava produktu, keï je uzemnenie pevne spojené.

Elektrostatické uzemnenie sa väè¹inou pou¾ívajú pri nakladaní alebo vykladaní ¾eleznièných cisterien, cestné, nádr¾í, sudov, tak. veµké vrecká alebo prvky procesných zariadení.

Nakoniec plnenie alebo vyprázdòovanie nádr¾í s rôznym obsahom (napr. Nádr¾e s prá¹kom, granulami, tekutinami mô¾e vytvára» nebezpeèné elektrostatické náboje. Zdrojom ich tvorby je väè¹ie mie¹anie, èerpanie alebo striekanie horµavých látok. Elektrické náboje sa vytvárajú kontaktom alebo uvoµnením jednotlivých èastíc. Mno¾stvo elektrického náboja bude závisie» od elektrostatických vlastností povrchov, ktoré prichádzajú do styku. Na konci prirodzeného a náhleho spojenia so zemou alebo bez nabitého cieµa mô¾e by» vytvorený krátky prúdový impulz, ktorý bude otvorený v povedomí o iskre.Nedostatok kontroly nad jiskrovým výbojom mô¾e spôsobi» vznietenie zmesi alkoholov a vzduchu, èo dokazuje výbuch alebo zlý výbuch. Elektrostatické uzemnenie eliminuje nebezpeèenstvo výbuchu kvôli riadenému vybitiu elektrostatických nábojov.