Tradicia vianoeneho stromu

Hlavnou vianoènou výzdobou je vianoèný stromèek, ktorý nepoèúva tieto problémy. V¹etci buï pred vianoèný alebo ©tedrý deò ozdobi» vianoèný stromèek s farebnými ornamentami, svetla a re»aze, èasto zavesi» cez koláèe a sladkosti unikátnym spôsobom, ktorý neskôr najmlad¹í navrhnutý podjadaj±. Ale niekto myslel, ¾e je vianoèný strom a preèo sa deje je tak dôle¾ité v vianoèných tradícií?

Existuje veµa teórií, ktoré svedèia o tom, odkiaµ pochádza tradícia vianoèného stromu. Odpovedam okrem iného na to, ¾e zdobenie stromu je udalos» po oslave dòa màtvych v Ríme, okrem toho, ¾e ide o symboliku stromu Edenov v Edene. Ale e¹te niekoµkokrát bli¾¹ie k nám, Martin Luther bol veµkým podporovateµom zdobenia ku¾eµov poèas vianoènej sezóny, a¾ do tej miery, ¾e zdobenie stromu s jasnými dekoráciami a jablkami by symbolizovalo zjednotenie zamestnanca s Bohom. Tento zvyk sa ¹íri µahko do celého sveta. Dá sa poveda», ¾e nielen v Poµsku, ale aj v rôznych európskych krajinách, ale v Amerike sú vianoèné stromèeky skutoène zdobené vïaka nemeckej iniciatíve.

V súèasnej dobe u¾ je to preè od bývalého przystrajania vianoèného stromu na kúsky papiera a jablkami, obliekanie vianoèný stromèek na zaujímavé èaèky, re»aze a svetla. V ka¾dom prípade, len vo vzdialenosti posledných 30 rokov mo¾no vidie» významnú zmenu v popularite vianoèného stromèeka. Vzhµadom k tomu, predtým veµmi èasto stretávame udalos» bola obloha strom v prútených ozdoby, bol re»az èasto priamo prinútilo sú vzájomne prepojené obruèe s farebným papierom a osvetlenie boli svieèky pripevnená pomocou ¹peciálnych úchytiek (ako dôle¾ité je µahké odhadnú», nie je, bohu¾iaµ, bol raz o fire. Potom prútené ozdoby boli do znaènej miery nahradené guµami, ktoré napodobòujú vzhµad zvierat alebo hraèky, a navy¹e tam bol tak-zvané anjela vlasy, alebo zlatej alebo striebornej závesné struny a tenké prú¾ky z vlny, ktoré boli v pláne by» spájaný so snehom. Teraz, keï viete, rôzne rozlo¾enie a farby vianoèných ozdôb je plný popísa», ale prvá èas» dominujú odtiene zlatej, èervenej a mladých µudí, ktorí sú uvedení s dovolenku.

Po celé roky bola história vianoèného stromu, taká ako mu¾a, nováèikom v skupine trendov, ktoré pôsobili na jej výzdobe. Ale nedalo by sa zlep¹i», ak by sa od doby, keï Luther nosil v minulosti dôle¾itý vianoèný stromèek, táto metóda hlboko zakorenila v kultúre vianoèných sviatkov, naplánovali sme ¹ancu, ¾e to èoskoro neprejde.