Tlmoeenie toho eo zmluva

Mnohé konferencie sa usporadúvajú, existujú páni z iného prostredia a µudia z rôznych krajín, ktorí vedia a hovoria rôznymi jazykmi. Poèas rozhovoru chce ka¾dý chápa» v¹etko presne, a preto existuje aj forma konferenèného tlmoèenia.

Revitalum Mind PlusRevitalum Mind Plus. Liek na zlepšenie pamäti a koncentrácie

Takáto kvalita je formou tlmoèenia, poèas rozhovoru úèastníci nosia slúchadlá, poèúvajú aj hlas uèiteµa, ktorý jednoducho prekladá reè hovorenú na konferencii a moderuje hlas podµa originálu.Prekladateµ sa v¾dy zavrie v hlavnej osobe.V preklade konferencie rozli¹ujeme niekoµko typov takýchto prekladov, a to:- konzekutívne - preklady po vystúpení reèníka,- simultánne - s reèou reèníka,- relé - medzi dvoma jazykmi pou¾itím tretieho jazyka,- retour - preklad z rodného jazyka do vzdialeného,- pivot - s pou¾itím jedného zdrojového jazyka pre ka¾dý z nich,- cheval - jeden vplyv na samotnom stretnutí pôsobí v dvoch kabínach,- symetrický systém - keï úèastníci poèúvajú preklady v menej-vybraných jazykoch,- ¹epot - preklad hovorí do ucha úèastníka konferencie, ktorý je v tlmoèníkovi,- znaková reè - simultánny preklad do posunkovej reèi.Ako mô¾ete vidie», tlmoèníci nie sú toµko svetla a wymaj± »a¾ké zruènosti prekladateµov ma» vstup do týchto prekladov musia ma» veµa skúseností, veµa veµké vedy a dobre sa vysporiada» s rôznymi typmi prekladov.Najviac, v¹ak, v priebehu rokovaní tlmoèníci vysvetµuje spôsob konzekutívne tlmoèenie alebo hos»ovanie simultánne metódy v kabíne.Najmä v televízii mô¾eme venova» pozornos» takýmto prekladom pri rôznych rozhovoroch a stretnutiach.V¹etky správy vysielajú prekladateµom veµmi pekne a podrobne, niekedy prekladateµ musí dokonca prenies» èlánok v rovnakej tonalite hlasu a pozastavi» hlas ako reèník.