Sposobuje zneeistenie ovzdu ia

Ka¾dý deò, aj v továrni, ako stále trénujeme, sme obklopení rôznymi vonkaj¹ími faktormi, ktoré majú predstavu o miestnych skúsenostiach a vitalite. Okrem základnej redundancie, ako je: umiestnenie, teplota, zvlhèenie média, a preto je vhodné vytvori» s rôznymi plynmi. Vzduch, ktorý dýchame, nie je úplne èistý, ale kontaminovaný, samozrejme. Pred zneèistením do prachových foriem máme ¹ancu na nosenie masiek s filtrovanými filtrami, aj keï v vzduchu sú iné neèistoty, ktoré èasto nie sú µahko viditeµné. Sú to najmä jedovaté výpary. Mô¾ete ich objavova» najèastej¹ie, ale vïaka nástrojom druhov, ako je senzor toxického plynu, ktorý nájde èastice z atmosféry a hlási o ich prítomnosti, vïaka èomu nás varuje pred nebezpeèenstvom. Bohu¾iaµ, toto nebezpeèenstvo je veµmi nebezpeèné, preto¾e niektoré látky, keï ako dôkaz sú oxid uhoµnatý bez zápachu a èasto ich pobyt vo vzduchu spôsobuje vá¾ne po¹kodenie zdravia alebo smr». Okrem oxidu uhoµnatého predstavujú pre nás aj iné faktory, ktoré mô¾u senzor detegova», ako dôkaz sulfátu, ktorý je v malej koncentrácii nevýznamný a spôsobuje okam¾itý ¹ok. Ïal¹ím toxickým plynom je oxid uhlièitý, ktorý je rovnako nebezpeèný, ako aj amoniak - plyn, ktorý sa vyskytuje priamo v látke, ale má ¹pecifickej¹iu koncentráciu ¹kodlivú pre µudí. Detektory prvky jedovaté sú príle¾itos»ou na detekciu ozónu a oxid sirièitý, ktorý je alkohol je oveµa nebezpeènej¹í, ne¾ atmosféra má tie¾ tendenciu sa rýchlo naplni» priestor v blízkosti Zeme - tohto faktora dnes v prípade, ak sme vystavení na vytvorenie tejto nadácie, senzory by mali by» v optimálnych polohách aby som cítil hrozbu a dajte nám vedie» o nej. Ostatné nebezpeèné plyny, ktorým mô¾e detektor obdivova», sú korozívne chlóry a vysoko toxický kyanovodík a µahko rozpustné vo vode, nebezpeèný chlorovodík. Z tohto dôvodu by mal by» in¹talovaný senzor toxického plynu.