Softver pre spoloenosti vo var ave

¥udia, ktorí prevádzkujú stravovacie kampane, veµmi dobre vedia, aký dôle¾itý je okam¾itý a µahký zákaznícky servis. Najmä vo v¹etkých a èasto nav¹tevovaných objektoch, v ktorých existuje veµa objednávok, sa dá µahko omylom alebo prehliadnu». Správny softvér, ktorý zlep¹uje prácu re¹taurácie, baru alebo iného stravovacieho miesta, výrazne zlep¹uje prácu, èo zvý¹i spokojnos» nielen klienta, ale aj zamestnanca. Èo by mal charakterizova» takýto program?

Inovatívne rie¹enie je urèite pou¾itie dotykového panelu. Vïaka súèasnej fáze slu¾by je program spôsobený absolútnym minimom a súèasne je ¹kolenie osoby na obsluhu tohto programu veµké a µahké. Samozrejme, intuitívnos» bude ma» veµkú úµavu, najmä preto, ¾e väè¹ina µudí bude slú¾i» softvér. Z rovnakého dôvodu sa odporúèa modulárna ¹truktúra programu, ktorá mu umo¾òuje prispôsobi» sa jeho úlohe po¾iadavkám majiteµa re¹taurácie alebo baru.

Takýto program by mal nielen uµahèi» prácu, ale aj poskytnú» zamestnávateµovi mo¾nos» kontrolova» èas èinnosti a formy zamestnania. Je potrebné udr¾iava» aktívnu výmenu informácií medzi izbovou slu¾bou, kuchyòou a mana¾mentom, ako aj zavedením nových jedál, zmenami cien alebo bonusovými alebo rabatovými programami pre be¾ných zákazníkov. Flexibilita pri prispôsobovaní sa potrebám tohto typu je veµkou výhodou takéhoto softvéru. Jedným z najpravdepodobnej¹ích programov tohto ¹tandardu na trhu je program gastro pos, èo je v¹etko z vy¹¹ie uvedených funkcií, rovnako ako mnoho iných. Existuje teda klasické rie¹enie pre majiteµov pizzerie, domova s rýchlym obèerstvením alebo re¹tauráciami. Komplexné slu¾by v celej miestnosti, výrazné zlep¹enie komunikácie medzi jednotlivými skupinami zamestnancov v bare a mo¾nos» zavádzania zmien sú èrty, ktoré by mali presvedèi» ka¾dého podnikateµa pôsobiaci v oblasti stravovania, aby sa vzájomne poznali so súèasným rozlo¾ením.