Smernica eu o dovolenke odide

Smernica EÚ Atex stanovuje základné po¾iadavky, ktoré musia spåòa» v¹etky výrobky, ktoré sa uvádzajú do prevádzky v potenciálne výbu¹nom prostredí. Súvisiace ¹tandardy funkène s informáciami definujú ¹pecifické po¾iadavky. V rámci vnútorných predpisov vykonávaných v jednom èlenskom ¹táte sú regulované po¾iadavky, ktoré nie sú ¹pecifikované smernicou ani vnútornými normami. Vnútorné predpisy nemô¾u predstavova» smernicu, ktorá nie je v súlade s predpismi, ani nemô¾u preniknú» do sprísnenia po¾iadaviek stanovených v smernici.

https://profolan24.eu/sk/Profolan - Najlep¹í prirodzený vzorec pre ple¹atos» pre mu¾ov!

Smernica Atex bola prezentovaná v oblasti údr¾by, aby sa minimalizovali riziká spojené s pou¾ívaním akéhokoµvek produktu vo veµkostiach, kde mô¾e ¾i» potenciálne výbu¹ná atmosféra.Výrobca nesie veµkú zodpovednos» za urèenie, èi daný výrobok podlieha posúdeniu schválení s normami atex a prispôsobenie daného produktu súèasným èastiam.V prípade produktov, ktoré sú umiestnené v blízkosti nebezpeèenstva výbuchu, sa po¾aduje schválenie Atex. Nebezpeènou oblas»ou je oblas», v ktorej sa vytvárajú, pou¾ívajú alebo skladujú látky, ktoré mô¾u v spojení so vzduchom vytvára» výbu¹né zmesi. Najmä takéto kvapaliny zahàòajú: kvapaliny, plyny, prachy a horµavé vlákna. Mô¾u to by» napríklad benzín, alkohol, vodík, acetylén, uhoµný prach, drevný prach, zinkový prach.K explózii my¹lienok v prípade, ak veµa energie pochádzajúcej z úèinného zdroja vznietenia prichádza do výbu¹nej atmosféry. Po zaèatí po¾iaru pokraèuje v explózii, ktorá predstavuje významné riziko pre µudský ¾ivot a zdravie.