Simultanne tipy na preklad

Preklad danej frázy z jazyka do druhého sa vykonáva nielen písomne. Na námestí je ponuka pre hlavy, ktoré sa ¹pecializujú na tlmoèenie budov, v poslednom konsekutívnom a simultánnom tlmoèení. Patria k najnároènej¹ím typom prekladov, preto¾e prekladateµ chce, aby mali nielen dobré vedomosti, ale aj odolnos» voèi stresu, schopnos» definova» sa a dokonca aj mno¾stvo kreativity.

Postupné vs simultánneAko u¾ bolo povedané, rozli¹ujeme ústne interpretácie, ako sú konsekutívne a simultánne interpretácie. Najdôle¾itej¹ie z nich, posledný, je to, ¾e prekladateµ má záujem na preklade vyhlásenia poèas prestávok, ktoré hovoriaci èlovek vykonáva poèas ná¹ho diskurzu. Tento typ prekladov funguje, ak je publikum obmedzené. Mô¾u preto existova» pre niektoré typy tlaèových konferencií alebo obchodných stretnutí. Simultánne preklady, tie¾ oznaèované ako simultánne interpretácie, konèia v zvukovo izolovaných kabínach. Prekladateµ v mu¾ovi druhého prekladateµa vykoná preklad textu, ktorý poèuje v slúchadlách. V¹etci prekladatelia urobia takýto preklad 20 minút, po ktorom dôjde k zmene. Preklad vedúcej osoby je zrejmý v slúchadlách, ktoré majú µudí zúèastòujúcich sa na mo¾nostiach podujatia. V niektorých prípadoch simultánni tlmoèníci prekladajú z pasívneho (nauèeného do aktívneho (natívneho jazyka.

Perfektný prekladateµ?Z tlmoèníka, ktorý sa zastaví simultánnym tlmoèením, vyvoláva vysoký stupeò stresu, reflexov a primeranej dikcie. Tam je jeden z najväè¹ích typov prekladov, ktoré mo¾no urobi» - µudia na toto správanie zvyèajne majú pomerne veµké kurzy, ktoré sú viac ako rok alebo dva a konèí skú¹kou potvrdzujúce vysokú kvalifikáciu tlmoèníka.