Rozvoj textilneho priemyslu na lodi

Rýchly rozvoj priemyselných technológií, pohµad na optimálny výsledok výroby, energia a intenzita procesov v povrchoch, ako sú tlaè, textil, plasty, chémia, optika a obaly, zvy¹ujú nebezpeèenstvo elektrostatického výboja. Èím intenzívnej¹ie sa zintenzívòuje výrobný proces, tým viac zá»a¾í sa musí neutralizova», aby sa neohrozila bezpeènos» pou¾ívateµov.

Nekontrolovaný výboj nahromadených elektrostatických nábojov mô¾e zapáli» zmes alkoholu a vzduchu pomocou vytvorenej ko¾e a tie¾ spôsobi» rovnaký výbuch. Rie¹ením tejto úrovne problémov sú spoloènosti, ktoré v týchto prípadoch pou¾ívajú okrem iného elektrostatické uzemnenie, èistenie nabitého povrchu, neutralizáciu alebo elektrostatické nabíjanie.Elektrostatické uzemnenie je proces uzemnenia, ktorý je spojený s dôkazom v prípade za»a¾enia cisterien prepravujúcich sypké materiály alebo tekutiny. Na ich veµkosti sú umiestnené veµké mno¾stvá elektrostatických nábojov. Pred nalo¾ením je potrebné pripojenie na uzemòovací systém nádr¾e. Týmto sa volí riziko vznietenia. Iné »a¾ké situácie sú dôle¾ité pri úspechu rúrok, ventilov, dúchadiel, ktoré v priebehu výroby sypkých materiálov pre zvý¹enie vibrácií alebo výberu mô¾u by» navzájom odsadené a mô¾u spôsobi» riziko vznietenia. Uzemnite tieto veµké nádoby alebo nádoby naplnené horµavými látkami. Existujú aj riziká pre neuzemnené nádoby, ktoré sa pou¾ívajú pri mie¹aní a mie¹aní. V skutoènosti v¹etky trendy vo výrobnom procese generujú elektrostatické náboje, èi u¾ je potrebné zavádza» predmety do flexibilných nádob, alebo ruène plni» sudy alebo plechovky. Odporúèa sa elektrostatické uzemnenie, preto¾e sa mô¾e zameriava» na výboje medzi personálom a nástrojmi a nádobami av potenciálne výbu¹nom prostredí mô¾e spôsobi» vznietenie a výbuch.