Rozvoj mediciny v 21 storoei

Pacienti na celom svete hµadajú nové spôsoby lieèby, ktoré im umo¾nia hra» s chorobou. Vývoj medicíny vo svete je veµmi rôznorodý. Závisí od nezávislosti od vývoja ekonomiky, spôsobu financovania zdravotnej starostlivosti (ak takéto financovanie existuje a vo v¹eobecnosti aj od bohatstva danej krajiny.

Pacienti z celého sveta, v súèasnosti viac pacientov z Poµska èoraz viac vyu¾ívajú rozhodnutie o lieèbe v zahranièí. Vïaka informáciám o cezhraniènej zdravotnej starostlivosti je to potom praktické. Tieto informácie sú urèitým spôsobom bránou, ktorá poskytuje slu¾bu v prípade, ¾e nie je pravdepodobné, ¾e bude sprístupnená v oblasti bydliska, alebo ak je èas lovu (ako dôkaz opatrenia na odstránenie katarakty príli¹ dlhý.Alternatívou, ktorá sa nedá pou¾i», je vyhliadka na cestu po ukonèení lekárskej pomoci. Výlet do vzdialenej krajiny je spojený s nákladmi a novými preká¾kami, ktoré sú zriedka podmienkou na odstúpenie z cesty. Jeden z týchto balustrády je postup uèenia sa cudzieho jazyka. Pacienti èasto z tohto zaèiatku sa vzdávajú lieèby v zahranièí.Urèení pacienti majú slu¾bu tlmoèníka. Lekársky prekladateµ je kvalifikovaná ¾ena, ktorá má lekárske znalosti a dokonale ovláda cudzí jazyk, dokonca aj v oblasti odbornej slovnej zásoby. Lekársky preklad vykonávaný je veµmi úzkostlivý a dobrý, tak¾e nie je zdrojom nedorozumenia a nesprávnej diagnózy.Pacienti najèastej¹ie ¾iadajú o preklad laboratórnych testov, anamnézu a výsledky ¹pecializovaného výskumu.Lekársky preklad, s ktorým pacient pôjde do internistu v budúcej krajine, umo¾òuje veµa intenzívnych kurzov z pohµadu zdravotníckeho personálu. Vykonané lekárske èinnosti budú úspe¹né a jeden pacient bude µahký a imunitný.Ako vidíte, jazyková bariéra nevy¾aduje podmienku na rezignáciu zo zdravotnej prevencie mimo Poµska. Pomoc lekárskeho prekladateµa je tu neoceniteµná, preto¾e dobrý lekársky preklad sa dá obháji» pomocou prostriedkov na úspech (tj zotavenie.Smernica o cezhraniènej zdravotnej starostlivosti je ú¾asnou príle¾itos»ou pre v¹etkých, ktorí chcú pomoc. Vyu¾ime teda súèasnú príle¾itos».