Rizikova hodnota rizika vybuchu

Mô¾e dosiahnu» výbuch vo výbu¹nej sfére, t.j. obsahujúci plyny, pary alebo prach. A to je v zásade v chemických zariadeniach, nádr¾iach, rafinériách, elektráròach, lakovniach, chemických zariadeniach, cementáròach a mnohých iných, kde sa extrahuje prá¹kové alebo prá¹kové produkty.

Preto¾e v rôznych krajinách Európskej únie pod »archou rokov bezpeènostných predpisov boli významne odli¹né od seba boli tie¾ obrovský bariéru v zmene tovaru, bol predstavený k ich zjednoteniu, ukladá zariadení pracujúcich v tzv ohrozených oblastiach. Oznaèenia ATEX.

Aké sú znaèky ATEX?Tento termín obsahuje podrobné po¾iadavky opísané v právnom akte Európskej únie, ktorý musí spåòa» v¹etok výrobok urèený na spojenie v blízkosti oblastí s nebezpeèenstvom výbuchu. Po¾iadavky, ktoré tieto pravdy chápu nemô¾u by» organizované interne v konkrétnych èlenských ¹tátoch EÚ, ale nemô¾u by» odli¹né od dohôd EÚ, ale tieto po¾iadavky nemô¾u zhor¹i».Ka¾dé dáta zariadenia na prax na pozadí nebezpeèenstva výbuchu musia ma» dobré oznaèenie so vzorom zavedeným smernicou. Tieto znaèky spôsobujú sériu symbolov definujúcich rôzne parametre potrebné pre tieto nástroje. A samozrejme:Umiestnením znaèky CE na výrobok výrobca vyhlasuje, ¾e tento úèinok nespåòa po¾iadavky smernice.Priestory, v ktorých je vystavená hrozba výbuchu, sú rozdelené do priestorov nebezpeèenstva. Oznaèenie nebezpeènej zóny informuje o type ohrozenia a jeho moci:- plynová a kvapalná zóna, ako aj ich výpary boli oznaèené písmenom G- zóna horµavého prachu - písmeno D.Potom boli zariadenia zabraòujúce výbuchu uvoµnené do dvoch skupín:- ¹kola Tie¾ to sú jedlá urèené pre baníkov,- skupina II sú nástroje umiestnené na povrch v priestoroch ohrozených výbuchom plynov, kvapalín alebo prachu.Nasledujúca klasifikácia urèuje stupeò tesnosti krytu zariadenia a sily k pádu.Nakoniec je uvedená teplotná trieda, t.j. maximálna teplota povrchu, na ktorom mô¾e zariadenie be¾a».Ktoré sú výhody pou¾ívania znaèky ATEX:- zabezpeèenie bezpeènosti v priemyselných kanceláriách,- obmedzenie hospodárskych strát vyplývajúcich z mo¾ných hrozieb alebo zlyhaní,- zní¾enie prestojov v umení,- zabezpeèenie po¾adovanej kvality zariadení.