Rastuca spoloenos v anglietine

V súèasnosti ka¾dá dynamicky sa rozvíjajúca spoloènos», najmä výrobná spoloènos», potrebuje ¹pecifický spôsob zasielania údajov a údajov v podniku. Spoloènosti zdvojnásobi» a trójsky kôò, aby vyzerali ako najefektívnej¹í ¹týl, aj keï je to efektívne. Pomáha im v dne¹nom pou¾ívaní informaèných systémov. Nie je to v¹ak tak jednoduché, ako to mô¾e by» na prvý pohµad.

Systémová integráciaImplementácia informaèných systémov sa musí vykonáva» podµa urèitých ¹pecifických noriem a hodnôt. Takéto systémy chcú by» integrované a prispôsobené klientom a klientom. Výmena informácií by mala fungova» hladko, èo je v súèasnosti zabezpeèené ¹tandardom STEP.Spoloènos» sa tie¾ musí zaobera» takými bariérami, aby bola úspe¹ná implementácia poèítaèových systémov. Existujú rovnaké preká¾ky: hospodárske, technické, organizaèné a sociálne.

preká¾kyPokiaµ ide o ekonomickú bariéru, treba pamäta» na ¹irokú informovanos» o vý¹ke nákladov, ktoré musia vzniknú», aby sa úspe¹ne zaviedli informaèné systémy. Ak sú pre spoloènos» dôle¾ité, stojí za to zvá¾i» alebo neèaka» s takou investíciou, kým platobné prostriedky nebudú prospe¹né pre celú implementáciu takýchto systémov. Technická bariéra v¹ak závisí od dobrej infra¹truktúry a realizácie ¹peciálneho softvéru a hardvéru. Ak tieto aspekty nie sú splnené, implementácia informaèných systémov urèite nebude úspe¹ná. Ïal¹ia bariéra - organizaèná - je zalo¾ená na tom, ¾e organizaèná ¹truktúra spoloènosti nie je vybraná pre vybraný systém. Poslednou bariérou je sociálna bariéra - odolnos» pracovníkov voèi opravám a iným systémovým zásadám.Z vy¹¹ie uvedených dôvodov, implementácia IT systémov v kancelárii nie je skvelá situácia. Mal by sa analyzova», alebo spoloènos» teraz existuje v takom ¹tádiu vývoja, ¾e zvládne v¹etky bariéry a problémy s posledným kombinovaným.