Prekladateuska agentura wichrowa 4

Bez ohµadu na to, èi riadime individuálny podnik alebo sme tie¾ súkromnou ¾enou - potreba preklada» text sa mô¾e v na¹ej krajine objavi» niekedy. Èo ak sa to skutoène stane a my jednoducho nemáme ten správny jazyk na to, aby sme tento preklad vykonávali sami? Prirodzeným krokom je nájs» spoloènos», pre ktorú nie sú ¾iadne tajomstvá, ktoré by bolo potrebné prelo¾i», alebo naja» si jedného tlmoèníka, ktorý by sa jednoducho mohol vyrovna» so situáciou. A ktoré by mali ¾i» na¹e výberové kritériá pre spoloènos» alebo prekladateµa?

Nadov¹etko by mali by» perfektní aj pre úèinok, ktorý chceme dosiahnu», ako aj pre rozpoèet, ktorý máme. Nemô¾eme èaka» na to, ¾e nevieme èo, dr¾a» len niekoµko centov v portfóliu, a za pomoci najprístupnej¹ích (a èasto najmenej presných prekladateµov mô¾eme získa» len úspech, keï koneèný výsledok v na¹om dôle¾itom pláne nenastane.Po zadaní koneèného výsledku, ktorý chceme získa», sa mô¾eme pripoji» k výberu priaznivej ponuky, ak je to potrebné na preklad. Keï¾e poèet µudí, ktorí ponúkajú ¹kolenia, je pochybný, nemal by sa s nami stretnú» s »a¾kos»ami. Mali by sme ís» hlb¹ie do poslednej a hµada» prekladateµa ¹pecializovaného na kategóriu, ktorú sme si vybrali. Ak máme prelo¾i» text o výstavbe, je ïaleko nájs» tlmoèníka, ktorý v òom pou¾íva pasá¾. Zvyèajne µudia, ktorí prekladajú obsah, dávajú do svojich priamych mo¾ností obsah, ktorý si vyberú - najlep¹ie, ak si nemô¾eme naja» tlmoèníka, ktorý odporúèa celý, ale ten, ktorý je schopný nies» bremeno ná¹ho subjektu. Tam je preto aj domáci osud, najmä v obdobiach, keï je ná¹ èlánok, ktorý má by» prelo¾ený, plný sektorovo ¹pecifického, v ktorom sa slovná zásoba otáèa. Potom by to bola záruka, ¾e prekladateµ by zvládol úlohu a prelo¾il text s takou presnos»ou, ¾e jednoducho oèakávame. Napokon, absolútny základ celého podniku.