Prekladateu cvieenia

Preklad je prenos významu medzi dvomi jazykmi. Mô¾u by» rozdelené do písomnej a ústnej.Písomné preklady sú venované predov¹etkým obsahu textu, ktorý je ulo¾ený. Niekedy a texty sú poskytované hlasom alebo vizuálne.Tento typ prekladu je & nbsp; roztiahnutý a mô¾ete pou¾i» aj rôzne rady, ako napríklad slovník. Tieto darky sa vyznaèujú obrovskou presnos»ou a mno¾stvom citlivej kvality.

Tlmoèenie je tie¾ priebe¾ne aj s dôle¾itými ¾enami poèas podujatí. Prekladanie a v takejto metóde by sa to malo robi» s pochopením obsahu. Ústny preklad mo¾no rozdeli» na simultánne a následné.Prvé sú simultánne preklady, èo znamená, ¾e sa konajú v blízkej kabíne, cez ktorú je mo¾né vidie» reproduktor. Tak¾e jedlo neprechádza ¾iadnym zvukom. Rovnako neposkytuje priamy prístup k prekladateµovi. Rovnako nie je dôle¾ité po¾iada» o opakovanie správy.Súèasný tlmoèník musí obsahova» rýchle reflexy a by» urèený pre stres.Druhá skupina obsahuje po sebe idúce interpretácie, t. J. Poslednú, ¾e tlmoèník èaká na to, aby reèník ukonèil reè. Poèas vystúpenia starostlivo poèúva svojho partnera, èasto vydáva aj poznámky.Po dokonèení alebo v priestore prejavu prekladateµ reprodukuje reè v po¾adovanom jazyku.Konzekutívne tlmoèenie sa týka výberu najdôle¾itej¹ích tipov a úèelu základu danej vety.Takéto preklady sa zvyèajne vykonávajú poèas verejných prejavov politikov,V súèasnosti sa konzekutívne tlmoèenie èasto nahrádza simultánnym tlmoèením.Dobre pripravený konzekutívny tlmoèník je opakovaním desa»minútovej reèi znova a znova. Tlmoèníci obyèajne oslovujú ¹peciálny systém poznámok zalo¾ený na ¹pecifických symboloch oznaèujúcich kµúèové slová a znaky súdr¾nosti, akcentu alebo negácie. Neexistuje významné zapamätanie jednotlivých slov, ale ¹pecifické informácie. Potom budú môc» reprodukova» my¹lienkový re»azec reproduktora.Tie¾ rozli¹ujeme medzi ¹epknutými prekladmi, stykom a výhµadom, ako aj právnym alebo právnym tlmoèením. Kategória prekladov & nbsp; ¹peciálnych & nbsp; mô¾e zahàòa» & nbsp; podpísanie, lekárske, ústne zameranie pre verejné slu¾by, ústne sprevádzanie.Konzekutívne tlmoèenie je veµmi vá¾na práca, ktorá vy¾aduje dobré jazykové znalosti a nále¾itú prípravu.Pred zaèatím práce by mal prekladateµ získa» potrebné materiály týkajúce sa oblasti prekladu.