Predaj pokladnienych nahradnych dielov 2015

Kolega z priateµskej spoloènosti vás ubezpeèuje, ¾e jeho fi¹kálna pokladnica je uspokojivá a predáva predaj pokladnice za èas» ceny? Nenechajte sa zmias» zdanlivými úsporami. Musíme prida» náklady na výmenu fi¹kálnej pamäte a èas stratený na urovnanie zále¾itostí v USA na obchodovanie s pokladòou, ktorú sme pou¾ili. Okrem toho nebudeme môc» po¾iada» o zµavu na nákup, ktorý tvorí a¾ 90%!

Je pravda, ¾e tvárou v tvár novým nákladom hµadáme spôsoby, ako u¹etri» peniaze a splni» veµmi výhodnú transakciu. Na¹a kancelária be¾í a pre maloobchodných spotrebiteµov trávime e¹te viac vecí alebo slu¾ieb. V prísnom ¹tádiu je potrebné zakúpi» a zaregistrova» registraènú pokladnicu. Náklady na toto zariadenie je, ¾e nás trochu vystra¹íme, èo nás robí hµadaním lacnej¹ích rie¹ení. Kolega z prostredia nás uis»uje, ¾e jeho fi¹kálna pokladnica je úplne profesionálna a mô¾e nám ju preda» za príli¹ nízku cenu? A ¾e prídeme k pou¾itým registraèným pokladniam online predaja? Takéto mo¾nosti sú veµmi atraktívne. Av¹ak predtým, ako sa rozhodneme kúpi» si pou¾itú pokladnicu, vypoèítajme v¹etky kurzy a premý¹µame, èi sa táto mo¾nos» skutoène vyplatí.

Lacnej¹ie, ale drah¹ieV prvom rade potrebujeme vedie», ¾e pou¾itá pokladnica bola videná vo finanènom stánku pre inú spoloènos». Podµa základných nariadení nemô¾eme pou¾íva» takúto menu v na¹ej spoloènosti. Ak by sme to urobili, urobili daòový priestupok. Okrem toho, vzhµadom na predpisy, nemô¾eme vzia» prístroj priamo od kolegu - v takejto zmluve musí by» sprostredkovaná servisná jednotka výrobcu. Pokladnica, ktorá sa pou¾íva predov¹etkým, musí by» odregistrovaná posledným u¾ívateµom. Spolu s prístrojom nám predávajúci musí poda» správu z daòového úradu, vo výnimoènom prípade nie je mo¾né so známym pokladníkom vykona» niè. Servisný zástupca výrobcu sa mô¾e postara» o výmenu finanèného modulu a¾ po predlo¾ení príslu¹ných dokladov a fal¹ova» sumu za jednotlivé spoloènosti.

Tak¾e pre na¹e prvé pokladne kúpi» od autorizovaných predajcov. Takéto byty ako krakovské pokladne ponúkajú nielen ¹irokú ¹kálu fi¹kálnych zariadení, ale aj servisné slu¾by.