Pracovny prekladateu tarnow

Práca prekladateµa ide do pomerne veµkých profesií. Vy¾aduje predov¹etkým dokonalé ¹túdium jazykov, ako aj mnoho kontextov, ktoré vyplývajú z jeho tradície a histórie. Mô¾e ¾i», preto¾e filológia je jednou z najobµúbenej¹ích oblastí v humanitnom priemysle, ale naozaj to vy¾aduje aj prísnu myseµ. Tlmoèník musí da» správu, ktorá sa narodila v hlave odosielateµa èo najpresnej¹ie slovami iného jazyka. Na èo sa zaoberajú prekladatelia denne?

Písomné a ústne preklady

Tibettea Active

Väè¹ina prekladateµov pracuje buï samostatne, alebo prostredníctvom prekladateµskej agentúry, ktorá sprostredkúva medzi zamestnávateµmi a prekladateµmi. Dve dôle¾ité kritériá, cez hranol, ktorými je rozdelenie prekladov splnené, sú písomné a ústne preklady. Prvé z nich sú urèite èastej¹ie a potrebujú vysokú presnos» slova prekladateµa. V úspechu èlánkov s jedineèným charakterom, napríklad v prípade vysoko ¹pecializovaných dokumentov, prekladateµ musí pracova» so správnou úrovòou slov z urèitej veci. V poslednom rie¹ení musí by» prekladateµ schopný ¹pecializova» sa, aby dokázal prelo¾i» texty zo ¹peciálneho poµa. Najznámej¹ie ¹pecializácie patria aj do vedy financií, ekonomiky alebo IT.

Zo série je tlmoèenie druhom výzvy nielen pre zruènosti prekladateµa. Po prvé, tento majster prekladu vy¾aduje silu na stres, okam¾ité reakcie a schopnos» súèasne vyjadrova» a poèúva». Vzhµadom na nároènos» takýchto objednávok, stanovením ústneho prekladu v Krakove je vhodné vybra» si ¾enu s vysokými kompetenciami alebo spoloènos» zaoberajúcu sa urèitou hodnotou pri predaji prekladov.