Povinnos registrova zariadenia

Ka¾dý podnikateµ v znení platného úètovného zákona je povinný vies» evidenciu majetku spoloènosti. Takáto registrácia je registrácia investièného majetku.

Dlhodobým majetkom spoloènosti sú: pozemky, trvalé u¾ívanie pozemkov, domov a stavieb, strojov, dopravných prostriedkov, zariadení aj zahranièných zariadení, ktorých poèet v èase ich získania presahuje 3 000 PLN a vy¾aduje spoluvlastníctvo alebo majetok daòovníka alebo spoloènosti. Povinnos» zapísa» majetok do registra dlhodobého majetku trvá v máji, v ktorom bola nadobudnutá.

Evidencia fixných aktív, ktoré sú uvedené v umení zakúpené v komerèných publikáciách, na tlaèených zmluvách s dobrými poèítaèovými hlavièkami, na ruène zhotovených stránkach s nakreslenými tabuµkami alebo v prenosných poèítaèoch bez príslu¹ných tabuliek, ale záznamy musia obsahova» v¹etky údaje potrebné na registráciu. Dôvodom je vyplnenie dokumentu v korporácii.

Dlhodobý majetok sa zaznamenáva na základe dokumentov, ktoré majú poèiatoènú hodnotu vlo¾ených finanèných prostriedkov. Tabuµka na evidenciu dlhodobého majetku by mala ma»: poradové èíslo, dátum kúpy a svadby na pou¾itie, údaje potvrdzujúce nákup, popis investièného majetku, symbol klasifikácie dlhodobého majetku, poèiatoènú cenu, odpisovú sadzbu (závislá existuje za roky, vý¹ku odpisov, aktualizovanú poèiatoèná hodnota, vý¹ka odpisov odpisov a dátum ukonèenia spolu s dôvodom jej realizácie. Pri predajnom úspechu opatrenia uveïte dátum predaja, ak sa znièí fixný majetok, pripojí sa správa o likvidácii. S prihliadnutím na platné zákony musí spoloènos» vies» v¹etky dokumenty potvrdzujúce nadobudnutie dlhodobého majetku.