Pokladoa frigo ii

Zavedením nových re¹triktívnych po¾iadaviek týkajúcich sa registraèných pokladníc sú malé podniky povinné ich poskytnú». Ka¾dá spoloènos», ktorej roèný príjem presahuje 20 000 PLN sa vy¾aduje na registráciu na fiskálnom zariadení.

Úspe¹ne, keï sa èinnos» zaèala v roènom vzore, peòa¾ná hranica, ktorou je jedna osoba odstúpená od vedenia záznamov s pomocou finanènej in¹titúcie, sa poèíta v pomere k veµkosti kampane poèas celého roka.V kontakte so súèasnou skupinou malých kancelárií je nútený pou¾íva» s registraènými pokladòami. V takýchto prípadoch sa zvyèajne nevz»ahuje na nákup veµkých, komplexných pokladníc, preto¾e majitelia takýchto spoloèností hµadajú úspory v ktoromkoµvek ¹tádiu. Krakovské fi¹kálne registraèné pokladne ponúkajú produkty urèené ¹peciálne pre miestnych podnikateµov. V súèasnosti musí investor odpoveda» na otázku, èo po¾aduje od finanènej in¹titúcie a za akých podmienok bude táto suma pou¾itá. Ponuka takýchto súm je dokonca skvelá. Vlastník spoloènosti má na výber. Takéto pokladnièné registraèné systémy sa vyznaèujú strednou hodnotou a nie oveµa men¹ou funkènos»ou. Ceny sa pohybujú od niekoµkých stoviek dobrých a¾ po jeden a pol tisíc. Sú k dispozícii na predaj prenosných registraèných pokladníc, ktoré mô¾u by» u¾itoèné v podmienkach predaja v reálnom priestore, kde sa predajca musí neustále pohybova», existujú len tie, ktoré sú napísané na konci u¾ívania v bytoch, kde mô¾ete nastavi» sumu. V príklade perfektných, èasto výrobca dáva správnu teplotu, v ktorej mô¾e by» mno¾stvo vykonané, preto¾e sa nedá pou¾i» pri veµmi nízkych teplotách. Okrem toho majú takéto pokladne vodotesné klávesnice v prípade da¾ïa.

Pokladòa venovaná priemerným podnikateµom má obmedzené mo¾nosti. Rovnako ako v¹etky pokladnice vytvára duplikát príjmov, ktoré by sa mali uchováva» v smere vyrovnania s daòovým titulom. V úspechu najmen¹ích sa najèastej¹ie kombinujú elektronické kópie, aby sa peòa¾né veµkosti kompaktné. V rýchlej¹om mno¾stve je tie¾ mo¾né vytlaèi» duplikát na inom kotúèi papiera.

V týchto èítaèov sú funkèné tlaèidlá a schopnos» uklada» základòu tovaru. Tieto zlo¾itej¹ie peòazí mô¾ete postavi» poèítaè, pripoji» èiarový kód alebo elektronické váhy. Naviac je tu e¹te mo¾nos» integrácie s platobnou pokladnice terminálom. Vïaka v¹etkým tejto mo¾nosti aj stredné podniky si mô¾u dovoli», aby dostatoèné vedenie záznamov o predaji.