Pokladoa euro 50e mini

Dnes mnoho Poliakov pracuje v zahranièí, tak¾e potrebujem dokumenty prelo¾ené do angliètiny. Aj mnohé z na¹ich firiem pôsobiacich v medzinárodnom prostredí chcú èitateµa prezentova» svoj ¾ivotopis v cudzom ¹týle, najmä v angliètine. V Poµsku nie je ¾iadny z kandidátov na èítanie profesionálne prelo¾ený dokument o náboru. Preto¾e je dôle¾ité zveri» ¾ivotopis ¹pecialistovi.

Najmä v Poµsku ¾ivotopise alebo motivaèný list písa» sami, málokedy dávame túto ¾enu sa ¹pecializova» v oblasti µudských zdrojov. & Nbsp; Ale èasto je to tá istá chyba, ¾e sa sna¾ia strati» potenciálnu prácu. Aj keï hovorí anglicky v komunikatívny stave, nie sú zaoberáme profesionálne, ¹pecializovanú slovnú zásobu, ktorá sa èasto objavuje v textoch náboru. Aj keï sa nám zdá, ¾e sme urobili dobre, frázy, ktoré pou¾ívame pre rodeného hovorcu znie» zle, umelo podávaný raz do oèí zle prelo¾eného textu, ako niekto, kto hovorí va¹ím jazykom od narodenia Nikdy som povedal. Na to si musíte pamäta» podobnú jazykovú syntax, gramatiku alebo ¹tylistiku.Je veµmi »a¾ké získa» úroveò jazykových zruèností, ktorá vám umo¾òuje napísa» dokonalý ¾ivotopis v cudzom jazyku. Zamestnávatelia potvrdzujú, ¾e dokumenty získané od nich v anglickom ¹týle sú v¹etky preklepy, chyby v hláskovanie slov, gramatické chyby, sa s»ahujú do poµských ¹truktúr viet textu. Samozrejme, ¾e pre takýto Pole CV bude zrejmé, preto¾e poznanie, ¾e, samozrejme, preto¾e sme poµskej, ale rodowitemu Anglièan nemô¾e prispie» ¾iadne problémy. Preto v na¹ej ekologickej situácie zhor¹uje v náborovom procese, a niekedy je o na¹ej porá¾ky.Osobitné rozpaky sú spôsobené nedostatkom v ¾ivotopise, ak v jazykovom skupine sme zadali pokroèilé znalosti angliètiny. Polovica v¹etkej chudoby, ak sa nepotrebujeme uèi» iný jazyk v danom zamestnaní v jednoduchom zamestnaní. Hor¹ie, ak je to nápoj zo základných po¾iadaviek, aby sme boli prijatí na jedno miesto, nieèo, èo sa zastavíme ka¾dý deò v nudnej produkcii. Potom budú chyby v ¾ivotopise urèite diskvalifikované. Tak¾e stojí za to investova» do ¹peciálneho prekladu.

zdroj: