Pokladoa ergo

Získanie v¹etkého súhlasu s finanènou èiastkou je v na¹ej - a nielen na¹ej - zákonnej povinnosti. Ka¾dá aj najmen¹ia transakcia musí by» zaplatená do pokladnice, preto¾e musí podlieha» DPH.

Keï nakupujeme fi¹kálnu pokladnicu pre jednotlivé obchody, tento nákup podlieha ¹peciálnej slu¾be, ktorá plánuje prebudi» sa so zále¾itos»ami na¹ich pokladní. Finanèné kancelárie v Krakove sú miestom, kde si mô¾ete kúpi» v¹etky fi¹kálne zariadenia, ktoré sú najviac prispôsobené konkrétnej oblasti. & nbsp; Je to zamestnanec takýchto obchodov a slu¾ba je vhodná na zmenu èiastky DPH naprogramovanej pri pokladni, keï sú zavedené príslu¹né predpisy, podµa ktorých sa vý¹ka dane zmení. Opravy v registraènom sektore mô¾e vykonáva» len autorizovaný servis.

Pokladnica je len obyèajné zariadenie, ktoré mô¾e by» po¹kodené, a ktokoµvek, kto vykonáva obchodné alebo servisné èinnosti a vyu¾íva hotovos», musí pozna» pravidlá tvorby zlej hotovosti. Po¹kodená pokladnica musí by», samozrejme, opravená, nie je dôvod na poslednú, èo je dôvodom ¹kody a ako táto ¹koda funguje pre ïal¹ie fungovanie obchodu. ®e existuje pre dôkaz, ¾e tlaèiareò je po¹kodená, tak¾e sa na úète objaví iba text. Neúplný príjem, ktorý je v súèasnosti zámienkou na vydanie mandátu daòovým úradom pre spoloènos», ktorá ho vydala!

Ak teda vidíme iba po¹kodenie pokladnice, nemali by sme ho opravova» za inú ruku. Po¹kodené peniaze by mali by» doèasne vylúèené z obchodu a prijaté z dodatoènej registraènej pokladnice, a ak nie je k dispozícii, zatvorte obchod, kým nebude zariadenie opravené. Vzhµadom na to, ¾e zlyhanie registraènej pokladnice mô¾e zastavi» prácu celého skladu, slu¾by registraènej pokladnice fungujú veµmi efektívne a sna¾ia sa odstraòova» závady pravidelne alebo v èo najkrat¹om èase. Po zistení akejkoµvek chyby pri vytváraní registraènej pokladne ju nesmieme pou¾íva» na jej opravu - zavola» servis a kontaktova» servisného technika, alebo priamo previes» peniaze do servisného bytu, samozrejme po prvom vypnutí a zabezpeèení. Takéto konanie by sme mali vykona» èo najskôr, aby sa vada dala rýchlo opravi» a aby sme mohli èerpa» z fi¹kálnej pokladnice.