Pokladoa elzab mini cena

Mikroskopy umo¾òujú pohµad do vnútra mikrosvety, sú to zariadenia, ktoré sú stanovené v pláne pozorovania extrémne malých objektov, ktorých jemné prvky sú v¹eobecne neviditeµné pre µudské oko. Mikroskop je ulo¾ený z dvoch zostáv zaostrovacích ¹o¹oviek, ktoré sú umiestnené na okrajoch trubice nazývanej rúrka. Súprava ¹o¹oviek daná cieµu sa charakterizuje ako ¹o¹ovka. Na druhej strane druhá sada ¹o¹oviek sa nazýva okulár a robí pozorovanie. Vo vnútri trubice je vïaka objektívu vytvorený skutoèný, zväè¹ený a obrátený obraz, ktorý vidí pozorovateµ vïaka okuláru. Vzhµadom na koexistenciu oboch súborov ¹o¹oviek je testovací obrázok úspe¹ný, zväè¹ený a jednoduchý. Metalografické mikroskopy sú typom µudského mikroskopu pre experimenty na nepriehµadných vzorkách. Metalografické mikroskopy poskytujú svetelné mikroskopy a elektrónové mikroskopy.

Èo mô¾eme vidie» pomocou metalografického mikroskopu?Samotné mikroskopické ¹túdie s pou¾itím metalografických mikroskopov zahàòajú odobratie vzorky z konkrétneho produktu a následné le¹tenie a le¹tenie daného poµa, t.j. ktoré sa po mikroskopickom pozorovaní podrobia mikroskopickému pozorovaniu. Podstata ¹pecifické ¹truktúry kovu a jeho zliatin a ïal¹ie chyby neviditeµné voµným okom, je hlavným cieµom pre metalografické skú¹ky pomocou svetelnej mikroskopie. Umo¾òujú identifikova» rôznorodos» ¹trukturálnych zlo¾iek a prezentova» ich morfológiu, mno¾stvo, rozmery a distribúciu. Metalografické mikroskopy vám umo¾nia pozorova» kovové chyby a preká¾ky. Cez presné ¹o¹ovky, metalografický mikroskop pre detekciu mikrotrhlín, umo¾òuje výpoèet úèasti a pozorovanie fázy inklúzií a rôznych materiálových vlastností.