Pokladoa 2017 limit

Priemyselné haly sú veµmi ¹pecifické miesta. Sú postavené tak, aby spåòali ¹pecifické, sériové aktivity, èasto opakujúce a¾ do nudy tým poslednými. Sú to miesta prísne kontrolované brigády, mana¾érmi, riaditeµmi a nakoniec externými auditmi a auditmi, nie v¹ak neoprávnené. Preto¾e ka¾dá výrobná hala, bez ohµadu na spôsob, akým sa výrobok vyrába, je vystavený najnov¹ím faktorom ohrozujúcim bezpeènos», zdravie a èinnos».

Jedná sa tie¾ o hrozby spôsobené zlyhaním bezpeènostných systémov, od po¾iarov alebo katastrof vyplývajúcich priamo alebo nepriamo z µudskej práce, ktoré sú dynamické, ale aj toxikologické hrozby a nové, pomaly, ale iste ovplyvòujúce zdravie zamestnancov zamestnancov v poslednom obchode. Preto je dôle¾ité in¹talova» filtráciu prachu vo výrobných halách. Aj v prostrediach, kde sú zbytoèné exponované, v dôsledku procesov zmien, ku ktorým dochádza pri spracovaní rôznych surovín, sa mikroskopický peµ rôznych látok vyluèuje do skupiny. Dokonca aj látky, ktoré sú pova¾ované za netoxické pri pravidelnom inhalovaní, mô¾u vyvola» záva¾ný zápal dýchacích ciest.

Pravidelné pobyty v zle vetranej atmosfére, ktoré nie sú vybavené prachovými filtrami, mô¾u ma» v budúcnosti za následok ochorenia dýchacích ciest alebo alergie. Nemalo by to by» podceòované. Ka¾dý deò je ka¾dá µudská bytos» vystavená ¹kodlivému zneèisteniu prachu a vzduchu. V pozadí práce, v ktorej sa vyskytuje a¾ 1/3 dòa, je potrebné ju oddeli» od faktora, ktorý mô¾e spôsobi» chorobné stavy. Za predpokladu, ¾e sme v¹ade okolo, sme vystavení vdýchnutiu nebezpeèných výparov, prachu a roztoèov, nemali by sme pasívne dopláva» ïal¹ie otravy ¹kodlivým prachom v praxi. Filter prachu v byte veci je efektívna metóda, aby sa zabránilo ïal¹ej vdýchnutie nebezpeènej základne do systému.

ProEngine Ultra

Filtre reagujú na gravitáciu tým, ¾e jednoducho zachytia èastice prachu prechádzajúce cez ich povrch. Vïaka prachu prítomnému v ¾ivotnom prostredí je vzduch prefiltrovaný skôr, ako mu¾ zaène dýcha».