Pokladnice historia

Tlmoèníci zvyèajne prekladajú jazyk z iného jazyka do svojho jazyka a len niektorí z nich dobre poznajú druhý jazyk na konci, aby mohli odlo¾i» svoj materinský jazyk. Niekedy sa na väè¹ích konferenciách alebo obchodných stretnutiach stáva, ¾e prekladatelia nepredstavujú v¹etky potrebné jazykové kombinácie, napríklad nemecký prekladateµ prekladá nemeckého reèníka do angliètiny a anglický prekladateµ potom iba prekladá reèi do jazyka èitateµného ostatnými úèastníkmi podujatia. Je to posledná forma be¾ne oznaèovaná ako relé - nepriamy preklad iným cudzím jazykom.

Pod názvom pivot & nbsp; sa rozumie tlmoèník, ktorý sa zúèastòuje diskutovaného postupu, ktorý prekladá text do jazyka èitateµného budúcimi simultánnymi prekladateµmi pre ostatných prekladateµov. Takíto prekladatelia majú známe marketingové práva pod pojmom retour a teda preklady z materinského jazyka do aktuálneho aktívneho jazyka. Ak je menej známy jazyk pasívny samostatne alebo len dvaja prekladatelia, prekladajú sa z diskutovaného jazyka do domáceho jazyka, ktorý sa potom vykonáva ako pivot pre zostávajúce vlaky z nasledujúcich kabín. Vïaka metóde nepriameho prekladu sú konferencie mo¾né s malým poètom jazykových kombinácií a mô¾u u¹etri» peniaze.

https://forte-l.eu/sk/Forte Love - Prebudi» skutoèného milenca! Nakoniec existuje ... príprava na ¾enské libido.

Nevýhody metódy relé & nbsp; sa zvy¹uje aj riziko vzniku chýb v preklade Preklad a ïal¹í významný rozdiel v pokroku medzi výskytom reproduktora a okamih poèujete koneèné preklady zo strany spotrebiteµov. ©pecialisti s kanceláriami v hlavnom oznámení vysvetµuje, ¾e je schopný ¾i» veµmi nepohodlné zvlá¹» keï reèník poèas prejavu alebo nieèo prezentuje show. Tým je tie¾ nezamý¹µaný komický efekt v prípadoch, keï polovica diváci potlesk odmenil reproduktor, preto¾e ani nepoèul konci druhej série publika robí to isté, ale iba & nbsp; me¹kanie z dôvodu neskôr poèúva» ovplyvni» domáci jazyk.