Pokladnica novitus bono e instruction

Príjem z pokladne Novitus Lupo je obzvlá¹» dôle¾ité a zároveò mana¾ér pre u¾ívateµov. To sú dôle¾ité povinnos» vydáva» doklad o predaji, malo by by» odstránený nejaký èas s ka¾dým prijatie.

Bohu¾iaµ, niektorí z nás na úètoch nedávajú veµa pozornosti, èo v mnohých úspechoch, ktoré majú vá¾ne dôsledky. Ako dlho by sme mali takéto výtlaèky uchováva» v pokladniciach, v ktorých formách mô¾u by» u¾itoèné?

V prípade podnikateµov je táto potreba veµmi jednoduchá. Mali by opusti» kópie potvrdení na 5 rokov - v prípade kontroly od daòového úradu. Èo pre takýto dokument pre klienta?Tento malý odpad v papierových vreckách mô¾e ma» silný význam. Ak poznáme platnos» dokladu o pokladniènom dokumente a vieme, v akej metóde tento dokument správne uchováme, mô¾eme získa» veµa. To funguje predov¹etkým v tých formách, v ktorých máme v úmysle propagova» zakúpený produkt, alebo ho da» a zbiera» na¹e peniaze. V takom prípade predávajúci po¾iada o vystavenie potvrdenky o potvrdení inzerovanej transakcie. Kedy sa musíme postara» o to, kedy sa úèas» má podieµa» na podaní s»a¾nosti? Ak kupujeme potraviny, mô¾eme nahlási» problémy s nimi spojené a¾ do 3 dní. Oveµa dlh¹ie by sme mali uchováva» tieto doklady, ktoré sú dokumentom na nákup odevov, obuvi, nábytku alebo zariadení RTV. Tu zákon stanovuje 24 mesiacov na zistenie kvality s»a¾nosti. Presne v okamihu, keï nepou¾ijeme potvrdenie, na¹a s»a¾nos» nebude akceptovaná. Èím vy¹¹ia je výhoda inzerovaného produktu, tým väè¹ia je strata spojená s nedostatkom dokladu potvrdzujúceho takýto predaj.

Spomeòme si na príjmy, ktoré nám predajca musí poskytnú» poèas nakupovania. Uisti sa, ¾e takéto dokumenty sú na správnom mieste. Mô¾eme pripravi» obálky, v ktorých budeme zbiera» príjmy v chronologickom poradí, mô¾eme venova» osobitnú krabicu poslednej povinnosti. Je dôle¾ité, aby bol doklad potvrdzujúci predaj, ktorý sme prepravili, vykonaný tak dlho, ako sa stane základom na podanie s»a¾nosti.