Poeitaeove programy

Veµa èasu trávime vo svete, kde sa pou¾ívajú na príli¹ nové produkty, spolu s nimi existuje ¹pecializovaná dokumentácia, ktorá vytvára èoraz dôle¾itej¹iu silu pri pou¾ívaní daného produktu. Takto vytvorený technický preklad bude u¾itoèný pre úspech ïal¹ieho produktu, ktorý je organizovaný pre trh. Naopak, zlý preklad mô¾e prinies» pokles výsledkov dosiahnutých do poslednej minúty. Pri prekladaní dokumentov tohto ¹tandardu je výber dobrej prekladateµskej agentúry veµmi veµký, èo sa odporúèa z dobrej fázy s prekladmi z tejto výuèby. V ¹peciálnej prekladateµskej kancelárii takéto preklady vyhotovujú ¹pecializovaní prekladatelia, ktorí poznajú aplikáciu a veµkos» výrobkov, na ktorých pracujú.

Takéto preklady sú zvyèajne platné v kozmetickom priemysle, materiálovom in¾inierstve, potravinárstve, stavebníctve, strojárstve, baníctve alebo hutníctve. Zvyèajne sa rozumie prekladom prevádzkových pokynov a montá¾e a starostlivosti o výrobné linky, prekladom ¹pecifikácií náhradných dielov, obrázkov a technickej dokumentácie organizácií a príslu¹enstva, prekladom sú»a¾ných podkladov a mnohými ïal¹ími. Stojí za to premý¹µa» o tom, ¾e niektoré z technických materiálov, potom idú do rúk u¾ívateµov daného programu alebo zariadenia - chce by» potom dobrým prekladom s informáciami, ale zapísaným takýmto prístupom, ktorý by som bol schopný spozna» ¾eny, ktoré nemajú odborné znalosti technickú podporu. Výuèba musí by» prezentovaná struèným a presným spôsobom, musí presne vysvetli» jednotlivé diela zariadenia. Tento technický preklad, ako napríklad pou¾ívateµská príruèka, èasto urèuje výsledok alebo zlyhanie produktu.