Olx krajae

Kúzelný krájaè 612p je pozitívne zariadenie na rezanie v¹etkých druhov potravín. Pridáva k spracovaniu mäkkých výrobkov, ako je napríklad zelenina, keï je tvrdý syr. Dobrý tovar a jemné spracovanie zaruèujú dlhú a µahkú prevádzku. Kon¹trukcia stroja vám umo¾òuje jes» v jednoduchosti a dodr¾iava» v¹etky hygienické odporúèania. Samotná slu¾ba je v bezvedomí a bez problémov, vïaka èomu mô¾e by» iný hos» u¾ pou¾itý v týchto úlohách.

Technické parametre rezaèky 612p pre kúzelníkov sú:- rozmery 635 x 500 x 495 mm- bezpeènostná trieda je IP33- hmotnos» zariadenia 39 kg- hrúbka rezu od 0 do 28 mm- podávací stôl 300 x 250 mm- Výkon motora 250 W- då¾ka èepele no¾a 300 mm

remi-bioston.eu Remi BlostonRemi Bloston - Prirodzený spôsob, ako bojova» proti najväè¹ej hrozbe pre zdravie, ateroskleróza!

Krájaè sa vyrába v dvoch verziách.©tandardné vyhotovenie je vybavené ¹tartovacími tlaèidlami a automatickým mechanizmom na vypnutie no¾a v prípade problémov s napätím napájacieho napätia vo výstavbe.Krájaè má ochranu pred náhodným zapnutím. Senzor v prístroji zistí nesprávnu in¹taláciu krytu no¾a. Vïaka tomu nedochádza k ¾iadnemu ïal¹iemu zapnutiu, èo chráni obsluhu.Denná údr¾ba nie je zlo¾itá a praktická na vytvorenie v malej dobe. V¹etko, èo musíte urobi», je vyèisti» zariadenie so zvy¹kami úèinkov, ako je tuk alebo omrvinky. V¹etky prvky, ako je tácka, kryt no¾a, sa dajú rýchlo rozobra» a nie je potrebné pou¾i» ¾iadne zariadenie na posledný.Krájaè bude dobre fungova» aj v ni¾¹ích podnikoch, ako aj v stredne veµkých podnikoch, kde je spracovanie produktov na nízkej úrovni.Cena rezaèky 612p pre kúzelníkov je takmer 4 500 PLN.Pre krájaè sú k dispozícii aj náhradné diely za nízke ceny. Zariadenie je ulo¾ené s mnohými komponentmi, ktoré je mo¾né vymeni» v prípade po¹kodenia alebo poruchy.Tým sa zní¾ia dlhodobé prevádzkové náklady modelu.