Obchod s turistickymi doplnkami

BagProject je online obchod, ktorý poskytuje vozíky, bazárové stoly, bato¾inové batohy, nákupné vozíky, batohy a kolesá. V¹etky výrobky predávané na predaj sú vyrobené z materiálov najvy¹¹ej hodnoty. Ich prevádzka je priama a elegantná. BagProject sa mô¾e pochváli» tímom profesionálnych ¹pecialistov. Je to len vïaka nim, ¾e polo¾ky ponúkané na predaj oèarujú priekopníka dôle¾itým komfortom pou¾ívania. Ponúkané koèíky, batohy alebo stoly sa vyznaèujú vysokou ¾ivotnos»ou. Pri objednávke nad 200 PLN je balík gavarantizovaný zadarmo. Pri platbe bankovým prevodom je suma 12 PLN, keï vyberiete 13 PLN. V¹etky rezervácie budú rie¹ené zamestnancami spoloènosti. Mô¾ete vola» od pondelka do piatku medzi 9. a 16. BagProject má prehµadný vyhµadávací systém. Musíte zada» len typ produktu. V obchode je napríklad tovarový vozík. Ideálne na prepravu »a¾kého tovaru s kapacitou do niekoµkých desiatok kilogramov. Majú medzi nimi jednotlivých u¾ívateµov, turistov alebo spoloènosti. Internetový obchod ponúka aj trvalé obchodné stoly na predaj materiálov na trhu. Mobilné, efektívne zostavova», slú¾i» dlhú dobu. Predaj vynikajúcej triedy turistických ta¹iek veµkej veµkosti, farby alebo tvaru. Posledné z nich sú farebné nákupné ta¹ky s nákupnými autami. Veµký výber dobrých typov a farieb. BagProject tie¾ ponúka udr¾ateµné rekreaèné batohy pre dlhé expedície. Sú ideálne pre blízky výlet do mesta. Internetový obchod zaruèuje individuálny prístup ku v¹etkým u¾ívateµom a krásnu profesionalitu.

Pozri: vozík»a¾kého tovaru