Noena lekarska pomoc raszyn

Èoraz viac µudí zaèína bojova» s du¹evnými problémami. Sme ohromení prebytkom vecí a zodpovedností, ktoré máme vykonáva». Èasto si neuvedomujeme dobrodru¾stvá posledného, ¾e taká dlhotrvajúca zlá nálada pravdepodobne existuje, napríklad prvý príznak depresie. V tomto príklade stojí za to vyhµada» profesionálnu psychiatrickú radu. Ale kedy ukonèíte túto náv¹tevu?

Po prvé, nebojme sa ná¹ho psychiatra. Tak¾e je tu normálny lekár, ktorý nám chce len pomôc». Preto by sme mu mali prezentova» v¹etky na¹e vlastné ¾ivoty. Mô¾eme prida» aj situácie, v ktorých cítime hor¹iu náladu. Pamätajte, ¾e niektoré informácie pre ná¹ho psychiatra budú pravdepodobne veµmi drahé. Dobre, èo zistí o svojom byte, tým »a¾¹ie máme ¹ancu lieèi».

Áno, pri takejto náv¹teve je potrebná v¹etka poctivos». Nemô¾eme niè skrýva». Psychiatri v Krakove sú viazaní zdravotným tajomstvom. Preto nemá mo¾nos», ¾e iní µudia budú vedie» o svojich vlastných problémoch. Mô¾eme pokojne hovori» o ¾ivote. Tu je v¹etko dôle¾ité - va¹i priatelia, informácie s kolegami a rodinou, strava, aktivity v procese dòa a dokonca anga¾ovanos». Za zmienku stojí aj lieky, ak pravidelne konzumujeme urèité zdravotnícke pomôcky. S cieµom psychiatrov èasto vydávajú predpisy.

Takáto náv¹teva psychiatra nemusí by» hlúpy a zlo. Staèí ís» na to s dobrým postojom. Poïme teda zbiera» dôle¾ité správy o na¹ich vlastných skúsenostiach a poïme do psychiatrickej ordinácie. Vïaka spolupráci doktora, mo¾no budeme môc» opä» hra» so ¾ivotom.