Neplodny bicykel

https://neoproduct.eu/sk/dr-farin-man-ucinne-chudnutie-pre-muzov/

Rozhodli ste sa po¾iada» o die»a s priateµom? Je to perfektné! Ale po niekoµkých mesiacoch neúspe¹ných pokusov v¹etci prídu s nepríjemnou my¹lienkou: "a ¾e to nie je správne so mnou?" V takejto forme nestojí za to, ¾e by sme boli trápi, ale jednoducho budeme hµada» plodnos». V úspechu týchto typov bude otázka spermie tam, je úplne bezbolestná a mô¾e rozptýli» v¹etky pochybnosti.

Namiesto vyhµadávania na internete pre "cenu analýzy spermií" jednoducho prejdite do najbli¾¹ej analytickej laboratóriá a podrobne zistite cenník a rozsah výskumu. Existujú aj iné typy takejto analýzy. Najzákladnej¹í alebo spermiogram poskytne celkové posúdenie stavu spermy. V skupine výnimiek postaèuje, aby nakoniec zhodnotila kvalitu spermy a odstránila v¹etky poruchy. Náklady na takúto ¹túdiu predstavujú takmer 100 PLN vo vz»ahu k laboratóriu, v ktorom to robíme. Úèinky sa prenesú zo zoznamu na niekoµko dní.

Vo forme, keï sa na¹li odchýlky od normy alebo sme sami diagnostikovaní s niektorými poruchami, stojí za to zvá¾i» zlo¾itej¹í výskum (tzv. CASA. Pri týchto otázkach sa pripravuje podrobné hodnotenie morfológie spermií, ich èerstvos» sa zachytáva a prítomnos» protilátok a aktívnych leukocytov.

Zaujímavá otázka je tzv seminár, v ktorom je popri v¹eobecnom vy¹etrení spermy tie¾ usmernenie o fungovaní semenných vezikúl a prostaty. Táto rada dostáva komplexné informácie o stavovom bode reprodukèného systému. Táto ¹túdia sa inzeruje v prípade, keï základné výsledky neposkytujú jednoznaènú odpoveï, ak je objekt nesprávny.

Kedy sa pripravi» na analýzu spermií? Klient musí opusti» akúkoµvek sexuálnu aktivitu, okrem masturbácie, ka¾dých 5 dní pred vy¹etrením. Je tie¾ potrebné nezavies» zmeny tejto stravy alebo aktivity v tejto sezóne. Podmienka je k dispozícii - ¹týl úèinku výrazne ovplyvòuje stav spermií a akékoµvek zmeny pred testom mô¾u fal¹ova» jeho úèinok.

V deò testu predpokladáme laboratórium, kde navrhneme na¹e schopnosti. Potom získame kontajner na spermie. V skupine laboratórií sa materiál pou¾íva v povolaní - vïaka tomu je 100% istota, ¾e existuje "nový" a presne ulo¾ený.