Narodny geograficky mikroskop

Pre tých, ktorí neplatia s daòovým titulom prostredníctvom pokladne, nebude slu¾ba slu¾ba trva» dlh¹ie. Ale tí, ktorí sa rozhodnú sta» sa vatowcami, èi u¾ ponúknu» ovocie a predáva» slu¾by, zaznamenajúc ich prostredníctvom pokladnice ako nerezident, umiestnia takúto knihu na trvalé miesto. Treba ma» na pamäti, ¾e strata servisného registra pokladne mô¾e ma» pre podnikateµa vá¾ne dôsledky. Konkrétne sa budú kona», keï sa podnikateµ pokú¹a skry» takúto príle¾itos» tak pred servisnou spoloènos»ou, ako aj pred daòovým úradom.

Servisná kniha je potrebná, preto¾e zaznamenáva v¹etky typy festivalov a zmien. V súèasnosti je na platforme záznamov z lokality, ¾e zástupca daòového úradu mô¾e rozhodnú», èi podnikateµ vedie záznamy správne, alebo nie. Ak sa stratí alebo je po¹kodená servisná kni¾ka, neváhajte a oznámte úradu tento prípad. Nielen¾e zaregistrujete skutoènos», ¾e kniha je stratená, ale aj to, ako bola dosiahnutá. Hoci posledný neskonèí s povinnos»ami, ktoré by podnikateµ mal ma» v tejto forme.

Dôle¾itá vec je, ¾e hneï po oznámení straty úradu, zavolajte spoloènos», pokladnicu, nový filter, ktorý vykonáva slu¾bu a kontrolu pokladnice. Jej obyvateµ nám dá duplikát. Stojí za zmienku, ¾e takáto spoloènos» má za úlohu vydáva» zálo¾nú kópiu knihy. Ale ak na povrchu rokov pochádza z pomoci rôznych servisných spoloèností, musíte ma» posledný, ¾e duplikát knihy mô¾e spôsobi» nedostatky. Preto je najlep¹ie ulo¾i» tento register tak, aby sa v¾dy pova¾oval za útulné miesto, kde ho nemo¾no odcudzi» a kde nie v¹etci majú prístup k nemu.

V prípade, ¾e zástupca daòového úradu zistí, ¾e v kópii sú nezrovnalosti, mô¾e to vies» aj k vráteniu príspevku poskytnutého na nákup pokladnice. Okrem toho, ak sa podnikateµ sám rozhodol poèíta» s titulom ako platiteµom DPH, po takom prípade, ¾e k tomu do¹lo, ¾e by musel by» od tohto typu vedenia záznamov vyòatý.