Nakup nakladov na registraciu pokladne na ziskanie prijmu

V roku 2015 sa objavili nové produkty za úèelom pou¾itia pokladnice. Podµa nariadenia podpísaného 4. novembra 2014 sa rozrástla skupina podnikateµov, ktorí chcú kúpi» pokladòu.Fi¹kálna pokladnica, bez ohµadu na retailový úver, získava nových predajcov v ¹truktúre dodávky a predaja slu¾ieb.

Ak potrebujete dodávku, od dne¹ného dòa bude pokladòa vy¾adova», aby ste mali dodávateµa parfumov a toaliet. Výrobky dodané na úroveò lietadla sa im neuèia. Podniky, ktoré poskytujú slu¾by ako: kvapalný plyn, výrobky, ktoré mo¾no pou¾i» v ¹truktúre motorových palív alebo ich prímesi, prívesy, prívesy, motory, tabakové výrobky, alkoholické nápoje, rádiové zariadenia, telefón, komunikácia, kamera, alebo CD a DVD, ako aj kazetové pásky, magnetické pásky a diskety musia ma» aj registraènú pokladnicu. Poskytuje tie¾ informácie o ulo¾ených aj neregistrovaných nosièoch èíselných a analógových dátových nosièov.V prípade poskytovania pomoci sa javili ako vysoko úèinné v prípade dodávky. Pokladòa bez akéhokoµvek dôvodu pre vrchol maloobchodného predaja sa teraz uplatòuje okrem: opráv motorových vozidiel, automobilov a mopedov (aj opráv pneumatík, kolies, ich akceptácie, protektorovania a regenerácie, technickej kontroly a skúseností s vozidlom, prepravy cestujúcich a ich príruènej bato¾iny taxíkmi, starostlivos»ou lekárske slu¾by poskytované ¹pecialistami a zubármi, ako aj slu¾by kaderníkov, kozmetikov a kozmetických pomôcok. Stravovacie slu¾by ponúkané veµkými polo¾kami (v aktuálnej sezóne a stravovanie musia ma» aj fi¹kálnu pokladnicu bez udania dôvodu. Zaujímavé je, ¾e právne slu¾by (napr. Slu¾by ponúkané právnikom zaèali tejto skupine, ale s výnimkou slu¾ieb navrhnutých notármi.Fi¹kálna pokladnica sa v ¾iadnom prípade na vrchole maloobchodných tr¾ieb netýka len maloobchodných tr¾ieb, t. J. Tr¾ieb, pri ktorých sa realizujú fyzické predaje nepodnikateµom. V úspechu, keï sú klientmi iba spoloènosti, in¹titúcie a predajne na vy¹¹ie uvedených vysokých úrovniach, nie je potrebné ma» registraènú pokladnicu.Je potrebné pripomenú», ¾e nariadenie sa vz»ahuje na v¹etkých vysoko registrovaných a nielen nových daòových poplatníkov. V úspechu daòových poplatníkov, ktorí neboli povinní registrova» predaj prostredníctvom registraèných pokladníc, zaèiatkom roka 2015 kúpili pokladnicu, urobili ju fi¹kálnou a predlo¾ili ju v názve. S»a¾ujete sa len na 2 mesiace.