Moderna spoloenos akciova spoloenos digitalna znalostna dedina

Spoloènos» Comarch je u¾ 23 rokov moderná na domácom trhu. Týmto ¹tátom sa spoloènos» stala lídrom v oblasti moderných technológií s dôrazom na IT systémy. Áno, pô¾ièky hodinu na námestí umo¾nili vylep¹i» spôsoby a medzinárodné úspechy sa vôbec neuplatnili v telekomunikáciách, ale aj v pois»ovníctve, obchode, verejnej správe a súvisiacich odvetviach.

Uèenie a profesionálne slu¾byV Comarch Optima je cenník navrhnutý tak, aby vám poskytol príle¾itos» pomôc» so strednými podnikmi, kedy a pre zahranièné spoloènosti. Spoloènos» ponúka on-line ¹kolenia, vïaka èomu sa µudia nauèia efektívne metódy pou¾itia pomoci. Ak je to potrebné, spoloènos» poskytuje slu¾bu dôveryhodného ¹pecializovaného technika, ktorý má pocit, ¾e napraví problém dôvernosti a dodr¾iavania v¹etkých zákonov o ochrane spotrebiteµa.

ponukaMedzi produktmi spoloènosti Comarch je vy»a¾ený v¹etok softvér potrebný na bezpeènú prevádzku spoloènosti alebo spoloènosti. Ponúkaný antivírusový program, ktorý mô¾ete voµne upravova» z hµadiska va¹ich a podozrivých súborov a webových oblastí, a preto strach z kráde¾e údajov alebo úniku kµúèových dát je vecou minulosti! Nápoje z najobµúbenej¹ích balíèkov sú pre daòových poradcov rovnaké, pomô¾u pri správe faktúr, úètovníctva a daòových kníh a predov¹etkým prinesú prirodzenú správu úètovného úradu s èistým rozhraním a upraviteµnými funkciami.

Obnova príle¾itostíV dôsledku straty dôle¾itých IT informácií mu¾i majú mo¾nos» poda» svoje súbory s potrebou zálohova» svoje súbory, to znamená, ¾e ich spätne získavajú lekári z Comarch SA, dokonca aj z veµmi po¹kodeného zariadenia, napr. V dôsledku po¾iaru alebo záplavy.

Comarch Optima je mimoriadne významný spôsob, ako slú¾i» spoloènostiam v na¹om svete. Poèet be¾ných zákazníkov prekroèil 60 000 malých a malých podnikateµov na poµskom námestí!