Mobilny dopravnik

Nápoje z be¾ne pou¾ívaných nástrojov na prepravu a dávkovanie sypkých materiálov sú skrutkové podávaèe, tie¾ nazývané dopravníky. Zistili sme, ¾e sa ¾iví prakticky vo v¹etkých závodoch vyrábajúcich suché zmesi, ale nielen. Miestami, v ktorých sú kàmidlá nájdené, sú mnohé a nie v¹etky sa dajú nahradi».

Podávaè skrutiek je zariadenie, ktoré slú¾i na transport rôznych prachov, od veµmi jemných po zrná s veµkým granulovaním. Vïaka pou¾itiu sú veµmi ¹iroké. Ïal¹ou výhodou tohto výstupu je skutoènos», ¾e preprava týchto prachov mô¾e prebieha» aj vo formáte, ak je pod µubovoµným uhlom.

Existuje rozdelenie ¹nekových dopravníkov pre potrubné a ¾µabové dopravníky. Dôle¾ité sa vyznaèujú väè¹ím rozmerom a tým aj vy¹¹ou efektívnos»ou. Pokiaµ ide o ¾µabové dopravníky, ich veµkou výhodou je skutoènos», ¾e umo¾òujú prístup na dopravník na lavièkách, ktorý je vo formách nenahraditeµný, keï potrebujeme riadi» dopravnú cestu.

Pri projektovaní skrutkových dopravníkov sa zohµadòuje predov¹etkým hodinová úèinnos». Správne zvolené materiály a ¹pecifická kon¹trukcia zaruèujú dlhú ¾ivotnos» takéhoto taniera a spoµahlivos», napríklad v prípade »a¾kých abrazívnych materiálov.

Je veµké, ¾e ¹nekové dopravníky sa stále vyrábajú spolu s pokynmi, ktoré zákazník poskytol. Zvlá¹» dôle¾ité je då¾ka a veµkos» zariadenia, ale aj umiestnenie vstupného a výstupného otvoru a urèenie uhla sklonu. Èasto sú vystu¾ené vyhotovenia podávaèa usporiadané vïaka èinnosti napájania v obzvlá¹» »a¾kých podmienkach.

Veµká ¹kála oblastí, v ktorých sa mô¾e zásobník pou¾íva», je populárny. Mô¾u sa tie¾ nachádza» v betonáròach s vykurovacími pecami aj v potravinárskom priemysle. Veµmi èasto sa medzi nimi dostanete pri spracovaní obilia, pri hµadaní modelu alebo pri èistení. S závitovky tú¾i vyu¾i» svoje chovateµa, ktorý sa na miesto urèenia mixu a podávame suché krmivo zvierat.