Man elstvo rozvedie necivilizovane vz ahy

Ka¾dý rok sa tisíce man¾elstiev urèujú pri rozchode aj bez snahy zachráni» vz»ah. Keï je to zabalené, ¾e nás u¾ niè nespája, vyberáme si pohodlnú cestu von, ktorá je po vzájomnej dohode rozvodom. V¹etko je mo¾né urobi» do pol hodiny aj v hodnote, sme stále zadarmo, mô¾eme sa tie¾ vráti» na trh. Väè¹ina rozvodov je pre µudí, ktorých man¾elstvo je o nieèo menej ako pä» rokov praxe. Problém je v tom, ¾e sa nezaoberáme ka¾dodenným ¾ivotom, ktorý musíme zdieµa» s inou osobou. Mali by sme sa stretnú» aspoò v polovici cesty, v ka¾dom ohµade vypracova» kompromis.Musia rastúce problémy v ¹táte v¾dy ís» na rozvod? Samozrejme, ¾e nie. Svadobné poradenstvo je byt, kde nájdeme radu a veµa reakcií na otázky, ktoré nás trápia. Poèas náv¹tevy terapeut zohráva úlohu sprostredkovateµa, ktorý nám uká¾e, ako bojova» za to, èo nás spája. Najèastej¹ím dôvodom na¹ich neúspechov sú komunikaèné problémy, ktoré zaberajú rozdielne potreby partnera v oblasti sexu, plytvania peniazmi a výchovy detí. Nie je to bez úlohy, ¾e obyèajne nepoznáme na¹u novú èas» dobre. V tomto prípade sa vyskytujú v nekompatibilite znakov.Alebo, predtým sme nevideli také správanie, ktoré nás trápilo a frustrovalo dnes, alebo ¾e pri¹li poèas bytia spolu úplne prirodzene. Keï¾e sa µudia neustále menia a cieµ podlieha aj tomuto mechanizmu, niekedy sa ich srdce partnerovi jednoducho zmení na produkt stratenej dôvery. V Poµsku, bohu¾iaµ, stále existujú stereotypy, ktoré lieèia svadobnú terapiu ako hanbu a krásu iného, ale nemô¾eme si navzájom pomáha». Tam je potom bludný kruh, ktorý je èasto známy výsledok v rozvodovej miestnosti.