Malak k bezpeenosti a obrane tatu var ava 1998

Takéto pracovné podmienky predstavujú riziko výbuchu, èo vytvára veµké riziko pre zdravie a µudskú èinnos». S cieµom zní¾i» riziko hroziacej havárie Európska únia zaèala 30. júna 2003 zachova» smernicu o ochrane proti výbuchu. V ïal¹om uvádzame príklady ¹túdií atex.

Èo je to atex?Podµa tajomne znejúceho konceptu ATEX z francúzskeho jazyka Atmosphere Ecplosible sa uzavrú dve mimoriadne dôle¾ité smernice EÚ, ktoré sa týkajú ochrany proti výbuchu. Prvým z nich je pravidlo 94/9 / ES - ATEX 100a, ktoré sa zaoberá po¾iadavkami na uvádzanie zariadení, ktoré vedú, chránia a ukonèujú to, èo sa má pou¾íva» na úèely mimo potenciálne výbu¹nej atmosféry, ako aj strojov a systémov. v potenciálne výbu¹ných atmosférach.

Perle Bleue Visage Care MoisturisePerle Bleue Visage Care Moisturise Efektívny spôsob, ako sa zbaviť vrások a poskytnúť pokožke najlepšiu starostlivosť

Vydávaním znaèky CE na výrobku výrobca vyhlasuje, ¾e tento úèinok spåòa v¹etky po¾iadavky smerníc, ktoré sa naò odkazujú, inými slovami, nové rie¹enie. V pláne na urèenie, èi daný výrobok spåòa oèakávania smerníc nového rie¹enia a mô¾e na ne ponecha» znaèku CE, sa vykoná posúdenie zhody. Smernice nového prístupu upravujú riziká, ktoré výrobca musí zisti» a zbavi» ho pred umiestnením produktu.

Druhá smernica 1999/92 / ES - ATEX 137 je veµmi dôle¾itá z vizionárskeho stanoviska zamestnancov závodu, v ktorom mô¾u spåòa» potenciálne výbu¹né oblasti. Jej my¹lienky sú bezpeènos» a zdravie v¹etkých µudí, ktorí dávajú a vyhýbajú sa veciam v konkrétnych oblastiach.

Kto sú atex výcvik pre?Výcvik ATEX je spojený s ochranou proti výbuchu a princípom ATEX. Pou¾ívajú sa na µudí, ktorí pracujú v potenciálne výbu¹ných oblastiach vrátane riadiacich pracovníkov, technického personálu vrátane dospelých ¾ien za dôveru a hygienu praxe v celom rozsahu. Vykonávanie odbornej prípravy je nevyhnutným predpokladom pre uplatnenie v centrálnom rozsahu odporúèaní noriem PN-EN 60079-17 týkajúcich sa po¾iadaviek na spôsobilos» pre pracovníkov v oblastiach ex. Malo by sa spomenú», ¾e výcvik ATEX nie je náhradou za výcvik prvej pomoci, ktorý je ¾iaduci, aby bol splnený samostatne, tak¾e stojí za to si vybra» slu¾by veµkej spoloènosti, èo mô¾e by» komplexný tréningový balík.