Kowalska k kontrolovanie logistiky v podniku

Finanèný controlling je neoddeliteµnou súèas»ou ovládania v akejkoµvek solídnej spoloènosti. Controlling má záujem o urèenie dopytu po finanèných metódach, ziskovosti metód financovania spoloènosti, nákladov a zisku a ekonomickej likvidity, ako aj analýzy efektívnosti kapitálových investícií.

Riadenie sa dá rozdeli» do troch etáp:- plánovanie,- vykonávanie,- kontrola.

Po prvýkrát sa kontrola uplatòovala v tridsiatych rokoch v USA. Dostal sa na ïaleký kontinent, predov¹etkým vïaka nemeckým spoloènostiam. Svoj systematický vývoj mô¾eme pozorova» od 50. rokov 20. storoèia. Pri¹iel do svojho sveta najmä vïaka odvetviu medzinárodných korporácií, hoci èoraz viac obrovských súm a malých spoloèností, niekedy dokonca nie úplne vedome, zaèínajú zavádza» kontrolné nástroje. Je µahké si v¹imnú», ¾e s kontrolou musíme vytvára» v¹ade tam, kde sa tieto aspekty objavujú v mana¾mente:

- decentralizovaný systém dominancie vo firme,- Spoloènos» je zameraná na presné stanovenie cieµov,- Zaviedol motivaèný systém, ktorý je potrebný na efektívnej¹ie fungovanie spoloènosti,- Vykoná sa úètovníctvo vedenia úètovníctva, ktoré bude kúpené na uskutoènenie racionálnych finanèných rozhodnutí,- Dobre spravovaný systém zhroma¾ïovania informácií,

Zadanie pravidiel finanèného riadenia do spoloènosti automaticky uplatòuje zmeny vo svojej forme. Jej organizaèná jednotka, finanèný zúètovací systém a obeh dokumentov v spoloènosti sa toèia. Konanie riadneho ekonomického riadenia nie je bez ïal¹ích dobrých programov poèítaèa. Kontrola finanèných prostriedkov má osobitný vplyv na efektívne riadenie spoloènosti, èo nezále¾í na tom, kedy sa zaoberáme mana¾érskym úètovníctvom.