Klasifikacia fixnych aktiv

Krájaè je potom dodávací stroj na rezanie potravinárskych výrobkov. K dispozícii sú krájadlá podporované pre dané typy výrobkov, keï sú tie¾ univerzálne. Takýmto krájacím zariadením priradeným k jednotlivým typom tovaru je napríklad krájadlo mäsa alebo krájaè chleba.

Samozrejme, mô¾ete sa stretnú» a univerzálny krájaè, ktorý hµadá ako rezanie chleba, keï aj vylieèené mäso.Stojí za to ma» takú organizáciu v na¹ej kuchyni. Po prvé, preto¾e ceny takýchto rezaèov nie sú vysoké, ak investujeme do ¹peciálneho zariadenia v súèasnosti, ale keï vieme, ¾e to nie je u¾itoèné v kuchyni. Majetok z takéhoto zariadenia ¹etrí veµa èasu. Raòajky sa zvyèajne berú ráno a samozrejme, tak¾e nie je to naposledy. Rýchlej¹ím spôsobom je umiestni» klobása alebo chlieb do krájaèa, ne¾ sa unavi» nô¾om, ktorý zvyèajne nie je »a¾ký alebo prispôsobený takému spôsobu jedla. Mnohé ¾eny, ktoré v poslednej dobe nemajú takéto jedlo v závode, sa plne vzdajú kúpy chleba. Rozhodujú o chlebe. Treba v¹ak premý¹µa» o tom, ¾e tento chlieb je zvyèajne niekoµko èerstvých ako celý. Keï kupujeme celý chlieb, mô¾eme ho kúpi» v pekárni priamo z rúry.Je to dôle¾itej¹ie ako skutoènos», ¾e v takom krájadle mô¾ete nezávisle regulova» ¹írku rezaných kusov. Taktie¾ sme si istí, ¾e kúsky budú naozaj z rovnakej då¾ky. Rezaním s be¾ným no¾om ho nemô¾eme vytvori». Èasto sú ¹tádiá ¹ir¹ie na niektorých miestach, v ïal¹ích u¾¹ích a teraz rozhodne nechodia s hrúbkou, ktorú by sme chceli kúpi». Je mimoriadne dôle¾ité, aby bol takýto krájaè nepredstaviteµne jemný na pou¾itie. Neexistuje jedno ¹pecializované vybavenie, pre ktoré sú informácie potrebné, inak nevieme, èo s tým robi». Keï vidíme takéto zariadenie, okam¾ite odhadujeme, kedy to pomô¾e. Nepotrebujeme ¾iadne pokyny alebo pripomienky od tretích strán. Dodatoèné tlaèidlá, ako napríklad hrúbka rezu, sú teraz jasne opísané na samotnom krájaèi.Ako vidíte, takýto krájaè je ïaleko jediný systém na zariadení, ktorý sa objaví v kuchyni. Stojí za to, ¾e máte takéto zariadenie a u¹etríte si podnebie a nervy.