Kadernictvo a pokladoa

Na mieste Európy sa ka¾doroène vyskytujú a¾ dvetisíc výbuchov horµavých látok, prachu a plynov, èo spôsobuje devastáciu strojov, po¹kodenie nábytku a budov a zriedkavo aj stratu dobrého ¾ivota. Výbuch mô¾e spôsobi» výbu¹nú atmosféru vyplývajúcu z situácie, keï sa vyrába zmes vzduchu, horµavých plynov, pár alebo jemných èastíc, ktoré sa uskladòujú a uskladòujú v prítomnosti kyslíka. Najväè¹ia hrozba výbu¹nej atmosféry sa zvyèajne vyskytuje v chemických predajniach, nádr¾iach, rafinériách, elektráròach, lakovniach, staniciach na úpravu vody a námorných prístavoch aj na letiskách.Smernica ATEX bola vytvorená ako dobrovoµné pravidlo pre zariadenia ponúkané v Európskej organizácii a pou¾ívané v prostredí citlivom na výbuch. Od okamihu vstupu do údr¾by smernice ATEX v¹etky takéto zariadenia musia pou¾íva» ATEX certifikát tie¾ by» èastým vhodným symbolom. Smernica ATEX 94/9 / ES vy¾aduje, aby výrobcovia dodávali elektrické zariadenia na pou¾itie v potenciálne výbu¹nej atmosfére len s primeraným osvedèením. Zamestnanci na druhej strane zahàòajú smernicu ATEX 99/92 / ES, v ktorej sa ¹pecifikujú po¾iadavky na zlep¹enie bezpeènosti a ochrany zdravia µudí v skupine vystavenej výbuchu. Smernica ATEX 94/9 / ES je sama prispôsobená zariadeniam, ktoré majú iný zdroj zapálenia, preto¾e v ich prípade existuje mo¾nos» elektrického vyprázdòovania, vzniku statickej elektriny a prekrásnej¹ích teplôt. Hoci smernica ATEX je pravidelnou vyhlá¹kou, medzi prínosy podriadenosti be¾nému mo¾no spomenú»:

zabezpeèenie bezpeènosti pracoviska pre hostí v priemyselných domoch,obmedzenie hospodárskych strát vyplývajúcich z mo¾ných porúch alebo prestávok vo výrobe,zabezpeèenie po¾adovanej kvality príslu¹enstva pre obchod v rámci Európskej únie,koordinácia bezpeènostných a hygienických slu¾ieb pre zodpovedné a zodpovedné osoby.