Informaeny system uradu pre verejne obstaravanie

Poèítaèový systém je najèastej¹ie spojený so systémom, ktorý pomáha obchodným operáciám. Z týchto metód sa mô¾eme dozvedie» o riadení podnikových procesov, plánovaní podnikových zdrojov, riadení vz»ahov so zákazníkmi, riadení podnikových vz»ahov, plánovaní po¾iadaviek na materiál a riadení dodávateµského re»azca. Poèítaèový systém mô¾e by» komplikovaný, napríklad v prípade bezpeènostných systémov letiska alebo v úspechu bankových systémov alebo v súvislosti s riadením výroby.

Determinantom zlo¾itosti informaèného systému je poèet prvkov, ktoré systém spája a funkcie, ktoré vykonáva vïaka pou¾ívanému softvéru. IT systémy sú zamerané na ¹pecializovaných in¾inierov. Proces ich poèítania je obzvlá¹» zlo¾itá práca a pravdepodobne si vy¾aduje úèas» mnohých ¹pecialistov a veµkého kapitálu. Návrh IT systému je oveµa rizikovej¹í vïaka jeho otvoreniu a èasu potrebnému pre posledný. A mô¾e to dokáza», ¾e v priebehu prípravy na trhu bude ïal¹í konkurenèný systém. Pri návrhu informaèných systémov je modul vyhodnocovania výrobného procesu známy ako CMM - schopnos» zrelosti modelu. Vïaka komplexnému procesu hodnotenia tento modul hodnotí postupy pou¾ívané poèas práce metódy a poskytuje im hodnotenie týkajúce sa disciplíny jeho pobytu. Hodnotenie je v piatich stupòoch a dokonalé, tým väè¹ie je riziko úspechu. Informaèné systémy pre hlavnú funkciu sú spracovanie dát kombináciou súboru súvisiacich tém a udr¾iavanie poèítaèových techník smerom k nim. Prvky informaèných systémov sú elektronické zariadenia, softvér, µudia, postupy a znalostné základne. Hardvérová súèas» informaèných systémov je spojená s príslu¹enstvom pre umiestnenie dát, komunikáciu medzi týmito zariadeniami, komunikáciu medzi µuïmi a poèítaèmi, senzory, pohony a iné.