In vitro implantaciu embryi

To isté z najpopulárnej¹ích politických otázok v Poµsku existuje dnes a teraz je teraz in vitro. Mala by by» primárne pre µudí alebo in vitro financovaná zo ¹tátneho rozpoètu. Ak je platba in-vitro pre metódu veµmi vysoká a výrazne presahuje mo¾nosti priemernej poµskej rodiny. Preto neplodné osoby, ktoré teraz nemô¾u vylieèi» svoju neplodnos», hµadajú tak ïaleko dotácie in vitro.

Av¹ak, stojí za to vidie», ¾e v prípade in vitro, cena nie je jedineèný problém. Niektorí µudia chcú úplne zakáza» in vitro. Existujú teda µudia s mimoriadne konzervatívnymi názormi, ktoré z nejakého iného dôvodu tvrdia, ¾e in vitro je nieèo zlé. Okrem iného je veµmi dôle¾ité informova» verejnos» o tom, èo je in vitro, a tie¾ o tom, aké dôle¾ité je v zásade pre celú spoloènos». Nie je tajomstvo, ¾e Európa, v poslednom Poµsku, je pomaly depopulácia. Preto je nevyhnutné, aby sa narodilo viac detí. Ak je to potrebné pre hodnotu postupu in vitro, je pre mnohé páry, ktoré by boli skvelými rodièmi, zakázané. Koniec koncov, nie je pravdepodobné, ¾e niekto, kto zrejme chce, aby sa die»a kvalifikovalo in vitro, je ¹kodlivý rodiè. Preto sa metóda in vitro opakuje s najlep¹ím ¹týlom na zvý¹enie plodnosti medzi mladými Poliakmi. Teraz je naposledy veµa testovanej metódy, ktorá je úplne bezpeèná. Navy¹e, najlep¹ie odborníci z oblasti lieèby neplodnosti súhlasia, ak by mala by» cena, nemali by by» preká¾kou tejto techniky, preto¾e to je nevyhnutne najefektívnej¹ou mo¾nos»ou lieèby neplodnosti. Preto zostáva otázkou, èi je lep¹ie dr¾a» sa va¹ich predsudkov a iných motivácií, alebo zaèa» pragmatické kroky, ktoré umo¾nia poµským ¾enám zrodi» deti.