In talacia elektrickeho svetla

https://maxi-s.eu/sk/

Elektrická in¹talácia je komplikovaný organizmus, v ktorom musí v¹etko pracova» spoloène. Ak niektorý prvok zlyhá, mô¾e sa sta» vá¾nou katastrofou. Najèastej¹ie dochádza k veµkému úrazu elektrickým prúdom alebo po¾iaru, v ktorom µudia mô¾u e¹te zomrie». Preto musíte pamäta» na elektrické in¹talácie, pravidelne kontrolova» kvalifikovaných elektrikárov a pravidelne opravova» v¹etky chyby.

Jednou z najdôle¾itej¹ích otázok elektrickej in¹talácie je výber bezpeènosti. S týmto dôle¾itým prvkom mô¾ete chcie» svoj vlastný byt alebo zdravie. Bezpeènos» by sa mala klás» v mnohých oblastiach. Zaèína s hlavnou poistkou, ktorá vy¾aduje, aby mal nominálny prúd, ktorý elektráreò vytvorila pri uzatváraní zmluvy o dodávke elektriny. Je viazané tak, aby nebolo mo¾né získa» viac elektrickej energie, ako ukazuje súèasná zmluva. Aby som to mohol urobi», elektrický vodiè pred na¹im bytom alebo úradom práce by bol fúkaný.Ïalej sme elektromer a v krajine hlavný rozvádzaè. Súèasný distribuèný systém existuje v srdci elektrickej in¹talácie. Ka¾dý okruh má svoj pôvod tam. Ka¾dá je chránená vhodnou poistkou s menovitým prúdom. Voµba zabezpeèenia by mali presta» profesionálne elektrikára, ktorý vykoná pre nás navrhnú» elektrický systém e¹te pred jeho vytvorenie. V tejto sezóne sa urèí, koµko zaobchádza s ¾ivými okruhmi, èo poskytujú a ktoré prúd v nich pretekajú. K dispozícii sú tak nesmierne dôle¾ité, preto¾e to chce vybraný prierez kábla a v dôsledku dobrého poistkou menovitého prúdu. Je pravidlom, ¾e tam je zriedka pou¾itie tzv selektivity zabezpeèenia, vïaka ktorej v prípade skratu vypnú» istiè, ale nie hlavné zabezpeèenia, ktoré by mohlo zní¾i» prívod energie do celého objektu.