Ibis slicer

Elektrické rezaèky zeleniny sú veµmi dôle¾itým nástrojom v obchodoch s potravinami. Denné krájanie mnohopoèetných kilogramov rôznych druhov zeleniny do manuálnej mo¾nosti významne zvy¹uje výdavky na knihu a roz¹iruje prípravu zariadení pred otvorením re¹taurácie alebo èas na prípravu jedla pre kolektívne stravovanie, ako sú ¹koly, domovy dôchodcov alebo nemocnice.

Nákup krájaèa na zeleninu je samozrejmou voµbou a bude to aj orezávaè ovocia.Bez ohµadu na spôsob stravovania, stojí za to rozhodnú» sa preda» drvièe na profesionálne pou¾itie. Vyznaèuje sa ïalekosiahlou úèinnos»ou (a¾ 300 kg / h a pevnos»ou, v¹etkými potrebnými schváleniami a schváleniami a je pripravená zo správnej formy materiálov vzhµadom na vz»ah k jedlu. V skupine nehôd je zariadenie vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a pou¾íva systém ochrany magnetickou a motorovou brzdou, èím zabezpeèuje bezpeèný zákaznícky servis. Mô¾eme tie¾ vybra» z 230 V napájania alebo tzv alebo 400 V, v závislosti od elektrickej in¹talácie vo va¹ej oblasti.Rastlinná rezaèka zeleniny je veµa nových, µahko vymeniteµných diskov, ktoré spôsobujú, ¾e zelenina a výrobky mô¾u ma» tvar ¹tiepok, plátkov alebo kociek, rovnako ako ¹peciálny predjedlo pre výrobu hranolèekov. Samostatná dávka s rozmermi polmesiaca sa pou¾íva na rezanie kapusty a celerovej zeleniny a zostávajúca dlhotrvajúca ¹ar¾a sa podáva dlhej zelenine. V¾dy mô¾eme podµa potreby vybra» iné príslu¹enstvo.Zariadenie by sa nemalo pou¾íva» na pou¾itie, na ktoré nie je ¹pecifikované, ako napríklad na rezanie syra.Pri nákupe zeleninovej no¾e je potrebné ma» na pamäti, ¾e to nie je veµké jedlo, ale zvyèajne je to asi 30 kilogramov. Na trhu nájdete veµký výber hodnôt a tvarov, tak¾e zodpovedajúce správne nástroje nespôsobia veµa problémov.