Home depresie

Samovra¾da mô¾e by» povolená pre koneènú fázu depresie. Úloha v zdravých nie je zdravá, preto¾e v podobe e¹te bli¾¹ie k sebe my¹lienkam, ako sa z akéhokoµvek dôvodu zapáli» ná¹ ¾ivot. Zvyèajne najèastej¹ou príèinou samovra¾edných my¹lienok v hlave èloveka je nelieèená depresia. My¹lienky o samovra¾de sú extrémnym ¹tádiom depresie. Na¹»astie sa to nestane rýchlo. Zvy¹ujú s obdobím, zaèínajúc zlej náladou, problémom so spánkom, nízkym sebavedomím a v¹eobecne zrozumiteµnou rezignáciou a mínus nádejou. Ako mô¾ete vidie», v¹etky pokusy o samovra¾du sú odstrániteµné, ale len vtedy, ak je narastajúca depresia zistená a dobre lieèená a ¾ena je dobre postaraná. Nie je mo¾né presvedèi» pacienta, aby prestal premý¹µa» o dokonèení sami. Presvedèenie, ¾e jedlo je dobré, a toto je zlé rie¹enie, nemajú ¾iadny úmysel, preto¾e èlovek trpiaci depresiou mô¾e tie¾ posúdi» svoju individuálnu budúcnos» len z negatívnej, depresívnej stránky. Ako vidíte, v¹etky depresívne my¹lienky, ktoré vznikajú v hlave pacienta, by sa mali lieèi» farmakologicky a v extrémnych prípadoch, alebo dokonca aj pri pokusoch o individuálny ¾ivot, je potrebné hospitalizova» pod kontrolou kvalifikovaných pracovníkov.

Niektorí µudia s depresiou so samovra¾ednými úmyslami sú poèas sugestívne lekár vedomý, ¾e jeho zdravotný stav sa vrátil na základòu. V niektorých prípadoch odhali» l¾i je to mo¾né, najmä ak je pacient v neuveriteµne silným tempom pri¹iel k sebe, ale nie moc èasto scvrkáva na tomto podvode zla sú nedocenené a následne ochorel, zbavený správne lieky a stojí za to, sa predpokladá, zasahujú do súkromného ¾ivota. V niektorých prípadoch je svadobná pomerne vzácne, mô¾ete poèu» tvorbu urèitých skupín, ktoré sa s»a¾ujú na mieste zaostrenia ¾ien s potenciálne samovra¾de, spoloèný odola» úspech tú¾by, ktorý má zní¾i» ich vlastnú existenciu, a plánuje nejaký schôdzok, poèas ktorých pacienti spácha» hmotu samovra¾da. Úplne nezaènú lieèbu dostatoène rýchlo. Neuvedomujú si ani situáciu, ¾e mô¾u by» na¹tvaní. Keï sa prvýkrát objaví samovra¾edné niekedy èas lov na schôdzku s odborníkom je príli¹ dlhý. Vo¹ cez deò, ka¾dý deò v tý¾dni, príli¹ depresívne èlovek mô¾e zavola» na bezplatnú modrú líniu, ktorá ponúka poradenstvo a pomoc pri osobnom utrpením na konci aj keï to bolo mo¾né, ¾e nebude èaka» na náv¹tevu lekára.V Poµsku ka¾dý rok spácha samovra¾du asi niekoµko tisíc µudí. Bohu¾iaµ, buïte s nimi sama, informujte lekára!